Nâng cao kỹ năng và phương pháp tập huấn

Đào tạo cán bộ trong hệ thống   01/08/2022  

Ban Quản lý tổ TK&VV

Đào tạo và NCKH   06/12/2021  

Trưởng thôn

Đào tạo và NCKH   06/12/2021  

Cán bộ mới tuyển dụng vào NHCSXH

Đào tạo và NCKH   06/12/2021  

Cán bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Đào tạo và NCKH   06/12/2021  

Cán bộ Kế toán - Ngân quỹ

Đào tạo và NCKH   06/12/2021  

Tài liệu hướng dẫn Nghiên cứu khoa học

Đào tạo và NCKH   22/11/2021  

Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện, Đào tạo và NCKH   18/02/2016   Không bình luận 

Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương

Đào tạo cán bộ trong hệ thống, Đào tạo và NCKH   28/07/2015   Không bình luận 

Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã

(VBSP News) Tài liệu bổ ích phục vụ cho các giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo của NHCSXH...
Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận 

Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012  

Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận 

Tổ trưởng tổ Kế hoạch - Nghiệp vụ

Đào tạo cán bộ trong hệ thống, Đào tạo và NCKH   04/11/2012   Không bình luận 

Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và tương đương

Đào tạo cán bộ trong hệ thống, Đào tạo và NCKH   04/11/2012   Không bình luận 

Cán bộ Tín dụng

Đào tạo cán bộ trong hệ thống, Đào tạo và NCKH   04/11/2012   Không bình luận