Cán bộ Tín dụng

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 3 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Bài 4 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH
Bài 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHCSXH
Bài 6 QUY ĐỊNH XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 7 KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ
Bài 8 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Bài 9 CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI NHCSXH
Bài 10 LỊCH SỬ NHCSXH
Bài 11 VĂN HÓA NHCSXH