Trưởng thôn

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA TRƯỞNG THÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH