Cán bộ mới tuyển dụng vào NHCSXH

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 LỊCH SỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2

PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ VÀ VĂN HÓA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Bài 3 KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ
Bài 4 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Bài 5 PHƯƠNG THỨC ỦY THÁC CHO VAY THÔNG QUA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Bài 6 TỔ TIẾT KIỆM VÀ VAY VỐN
Bài 7 GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 8 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CHO VAY THEO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG
Bài 9 CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 10 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Bài 11 PHÂN CÔNG CBTD THEO DÕI ĐỊA BÀN CẤP XÃ
Bài 12 QUY ĐỊNH NGHIỆP VỤ XỬ LÝ NỢ BỊ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 13 NGHIỆP VỤ TIỀN GỬI
Bài 14 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH
Bài 15 BẢO ĐẢM TIỀN VAY
Bài 16 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸ