Cán bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 2 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ NHCSXH
Bài 3 CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 4 MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA NHCSXH
Bài 5

CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT TRONG HỆ THỐNG NHCSXH

Bài 6

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO; CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC VÀ TỘI PHẠM; PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN; PHÒNG CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ