Cán bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH TRONG HỆ THỐNG NHCSXH
Bài 3 MỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT CỦA CÁN BỘ KIỂM TRA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 4 CÔNG TÁC THAM MƯU, GIÚP VIỆC VÀ GIÁM SÁT TỪ XA TRÊN PHẦN MỀM THÔNG TIN BÁO CÁO
Bài 5

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý TRONG XỬ LÝ SỰ CỐ/KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Bài 6

LỊCH SỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Bài 7

VĂN HÓA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI