Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Bài 2 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Bài 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 4 CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THAM MƯU GIÚP VIỆC BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH
Bài 5 CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG TẠI NHCSXH
Bài 6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Bài 7 LỊCH SỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 8 VĂN HÓA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI