Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHCSXH
Bài 2

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHCSXH GIAI ĐOẠN 2021-2030 (ĐANG CẬP NHẬT)

Bài 3

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI

Bài 4

QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Bài 5

LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH

Bài 6

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Bài 7

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bài 8 LỊCH SỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 9 VĂN HÓA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI