Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp cơ sở

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 Kỹ năng lãnh đạo quản lý

Bài 2 Kỹ năng thuyết trình

Bài 3 Kỹ năng soạn thảo văn bản

Bài 4 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng

Bài 5  Nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ rủi ro

Bài 6 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH

Bài 7  Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện HĐQT   
Bài 8  Công tác truyền thông tại NHCSXH