Tìm kiếm nhanh
Cấp đề tài:
Lĩnh vực nghiên cứu
Năm nghiệm thu: đến:

Thông tin về đề tài Tóm tắt nội dung đề tài
Tên đề tài: Giải pháp chuẩn hóa hệ thống mạng, hệ thống máy trạm và các tiêu chuẩn chung cho phòng máy chủ tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu hiện trạng hệ thống mạng, phòng máy chủ, hệ thống máy trạm của NHCSXH, từ đó đánh giá được hệ thống này đang ở đâu, có những bất cập gì;
- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT của NHCSXH; - Nghiên cứu các qui định liên quan đến hệ thống CNTT của ngành Ngân hàng;
- Nghiên cứu các mô hình hạ tầng CNTT liên quan đến nội dung đề tài đang được sử dụng trên thế giới và tại Việt Nam;
- Tham khảo các hệ thống CNTT của một vài đơn vị như NH Nông nghiệp & PTNT, NH Phát triển Việt Nam

Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Giải pháp thiết kế mạng LAN;
- Giải pháp thiết kế mạng WAN;
- Các tiêu chuẩn và giải pháp thiết kế cho Phòng máy chủ;
- Các tiêu chuẩn cho hệ thống máy trạm;
- Giải pháp phòng chống truy nhập bất hợp pháp.
Chủ nhiệm: Ông Hoàng Minh Tế - PTGĐ NHCSXH
Các thành viên: - Phạm Lê Minh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin; Lê Minh Đức - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin; Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Tổng hợp TTCNTT; Nguyễn Khánh Long - PP Mạng & Truyền thông - TTCNTT; Nguyễn Duy Hùng - PP Mạng & Truyền thông -TTCNTT; Nguyễn Vĩnh Hưng - CB Mạng & Truyền thông -TTCNTT; Tạ Thị Hồng Hải - CB Phòng Mạng & Truyền thông -TTCNTT
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin NHCSXH.
View, download (PDF)

Thông tin về đề tài Tóm tắt nội dung đề tài
Tên đề tài: Giải pháp khai thác nguồn vốn địa phương để cho vay xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm trên địa bàn Hà Nội Nội dung nghiên cứu: - Phân tích đặc điểm của nguồn vốn cho vay xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn phục vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. - Khảo sát thực trạng huy động các nguồn vốn tín dụng chính sách tại Thủ đô Hà Nội, chỉ ra những kết quả đạt được, những điểm yếu kém, tìm hiểu nguyên nhân để phát huy kết quả, khắc phục yếu kém. - Đề xuất một số giải pháp huy động hiệu quả nguồn vốn địa phương để cho vay góp phần giảm nghèo, tạo việc làm tại Thủ đô Hà Nội. Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng xây dựng và phát triển màng lưới huy động tiền gửi tiết kiệm ở khu vực nội đô, củng cố và kiện toàn hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, trở thành đại lý nhận tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH Hà Nội. - Đổi mới cơ chế hoạt động của NHCSXH thành phố theo cơ chế thị trường, giảm dần mức ỷ lại vào nguồn ngân sách nhà nước, tăng tính chủ động về tài chính để phát triển bền vững
Chủ nhiệm: Ông Hoàng Liên Sơn - Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội
Các thành viên: - Hoàng Liên Sơn - PGĐ CN NHCSXH TP Hà Nội - Tạ Văn Tự - TP KHNVTD - Nguyễn Thanh Hương - CB Phòng KHNVTD - Đặng Thị Phương Nam - PGĐ PGD Thanh Trì - Cao Xuân Vũ - TT Tổ KHNV PGD Thanh Trì
Đơn vị chủ trì: Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội
View, download (PDF)

Thông tin về đề tài Tóm tắt nội dung đề tài
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tín dụng tại NHCSXH tỉnh Lâm Đồng Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu những vấn đề chung về tín dụng và sự cần thiết phải kiểm tra tín dụng tại NHCSXH; Thực trạng hoạt động tín dụng tại NHCSXH Lâm Đồng từ 2005 – 2009. - Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng. Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Tạo ra môi trường kiểm soát nội bộ - Nâng cao ý thức tự giác của các nhân viên nghiệp vụ - Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề KHNVTD - Tăng cường tự kiểm tra tại các PGD NHCSXH cấp huyện - Nâng cao chất lượng ủy thác cho vay qua các tổ chức Chính trị - xã hội - Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ - Nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã - Cung cấp thông tin tín dụng phục vụ công tác kiểm tra giám sát - Công tác tổ chức: Ban hành Quy chế hoạt động Chi nhánh NHCSXH cấp huyện thay thế Quyết định số 703/QĐ-HĐQT ngày 15/05/2003 của HĐQT. Thực hiện luân chuyển nhân viên tín dụng, nhân viên Tổ GDLĐ. Từng nhân viên ngh
Chủ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Huệ - PGĐ CN NHCSXH tỉnh Lâm Đồng
Các thành viên: - Huỳnh Thanh Lân – GĐ chi nhánh - Phạm Thị Châu – PGĐ chi nhánh - Trần Đình Duyên - Võ Văn Phúc - Nguyễn Trung Kiên - Phòng KHNVTD
Đơn vị chủ trì: Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng
View, download (PDF)

Thông tin về đề tài Tóm tắt nội dung đề tài
Tên đề tài: Ứng dụng CNTT trong công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ NHCSXH thành phố Hà Nội Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Những vấn đề lý luận về KTKTNB, vai trò của CNTT trong công tác KTKTNB tại NHCSXH TP Hà Nội. - Phân tích thực tiễn công tác KTKTNB tại NHCSXH TP Hà Nội, qua đó chỉ ra những kết quả, những tồn tại, hạn chế cũng nhưn nguyên nhân của những hạn chế. - Đưa ra các giải pháp ứng dụng CNTT nhằm hỗ trợ công tác KTKTNB. - Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình, hoàn thiện dữ liệu để đưa ứng dụng CNTT vào hỗ trợ công tác KTKTNB tốt nhất. Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Chỉ rõ các điều kiện để có thể ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác KTKTNB đối với hệ thống NHCSXH. - Phân tích và làm rõ thực trạng CNTT đối với hoạt động KTKTNB tại chi nhánh, từ đó chỉ rõ những kết quả đạt được, tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại cản trở việc ứng dụng CNTT trong hoạt động KTKTNB tại chi nhánh. - Xây dựng một số Moddul chương trình phục vụ công tác KTKTNB.
Chủ nhiệm: Bà Đỗ Thanh Hiền - PGĐ CN NHCSXH thành phố Hà Nội
Các thành viên: - Lê Thanh Bình - Đàm Quốc Thịnh - Quang Mạnh Hà - Nguyễn Thị Mỹ Hà - Hồ Thị Thủy - Nguyễn Duy Phúc - Nguyễn Thị Hà - Vũ Bích Thủy
Đơn vị chủ trì: Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội
View, download (PDF)

Thông tin về đề tài Tóm tắt nội dung đề tài
Tên đề tài: Xây dựng văn hóa NHCSXH để phát triển bền vững Nội dung nghiên cứu: - Phân tích nội dung cơ bản của văn hóa doanh nghiệp nói chung và văn hóa NHCSXH nói riêng như: khái niệm, các yếu tố cấu thành, các nhân tố ảnh hưởng, vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của NHCSXH. - Phân tích đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại NHCSXH trên các phương diện: Lịch sử hình thành và phát triển của NHCSXH; Quá trình tạo dựng nền văn hóa NHCSXH và Tính đặc thù của văn hóa NHCSXH. - Đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa NHCSXH để phát triển bền vững như: Quy trình xây dựng văn hóa NHCSXH; Biên soạn bản hệ thống quy tắc ứng xử thống nhất trong nội bộ NHCSXH và Xây dựng sổ tay nhân viên NHCSXH. Các giải pháp chủ yếu của đề tài: - Biên soạn bản hệ thống quy tắc ứng xử và quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp thống nhất trong nội bộ Ngân hàng Chính sách xã hội - Xây dựng sổ tay nhân viên NHCSXH và các biểu tượng văn hóa khác - Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa NH
Chủ nhiệm: Ông Phan Cử Nhân - Giám đốc Ban HTQT&TT
Các thành viên: - Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH; - Trần Hữu Ý - Giám đốc Trung tâm Đào tạo; - Vũ Lê Quỳnh Anh - Trung tâm Đào tạo - Nguyễn Mạnh Tú - PTGĐ NHCSXH; - Phan Thị Thuộc - Phó chủ tịch công đoàn NHCSXH; - Trần Ngọc Lợi - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo; - Trần Thị Thư - TP Hành chính nhân sự -TTĐT; - Chử Thị Vương - CB phòng Quản lý Đào tạo - TTĐT; - Nguyễn Thị Tuyết - TP Quản lý Đào tạo - TTĐT; - Hoàng Thị Hà - GĐ Ban tín dụng người nghèo; - Nguyễn Thị Liễu - Giám đốc Ban quản lý và xử lý n
Đơn vị chủ trì: Trung tâm Đào tạo NHCSXH
View, download (PDF)