Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 Giới thiệu NHCSXH
Bài 2 Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện