Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện

NỘI DUNG NÀY ĐANG ĐƯỢC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG.