TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

(1) Tên chi nhánh/văn phòng đại diện: ………………………………………………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: …………………

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt: …………………………………………………..

(2) Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện: …………………………………………………..

(3) Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………….. Fax: …………………………………….

Email: …………………………………………………………….. Website: ……………………………..

(4) Ngành, nghề kinh doanh:………………………………………………………….

(5) Thông tin về người đứng đầu:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………….  Giới tính: ……………………………

Sinh ngày: …….. /……… /………. Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:………………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……… /……… /…………. Nơi cấp: …………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

(6) Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………….  

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….     

* Phòng giao dịch, Cơ sở đào tạo trực thuộc (Địa điểm kinh doanh):

TT TÊN PHÒNG GIAO DỊCH,
CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC (ĐĐKD)
MÃ SỐ ĐẠI CHỈ NGÀY LẬP TÊN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU