Tiền gửi có kỳ hạn

* Tiền gửi có kỳ hạn thông thường:

Tiền gửi có kỳ hạn là tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút tiền sau một kỳ hạn gửi tiền nhất định theo thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi.

Lợi ích sản phẩm:

- Lãi suất hấp dẫn và cạnh tranh.

- Kỳ hạn gửi đa dạng.

- Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.

Tính năng sản phẩm:

- Loại tiền gửi: VND.

- Lãi suất: Lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ hạn gửi, được công bố công khai tại Sở Giao dịch và chi nhánh NHCSXH các tỉnh/thành phố, Phòng giao dịch quận/huyện.

- Kỳ hạn: 01 tháng; 02 tháng; 03 tháng; 06 tháng; 09 tháng và 12 tháng.

- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ.

- Được rút trước hạn khi có nhu cầu rút vốn (theo thoả thuận tại hợp đồng tiền gửi: Khi đó Quý khách hàng được trả lãi theo lãi suất không kỳ hạn cho số dư tiền gửi trong thời gian thực gửi (từ ngày gửi đến ngày rút).

* Tiền gửi 2% của các tổ chức tài chính tín dụng Nhà nước:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các tổ chức tín dụng Nhà nước có trách nhiệm duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12 năm trước.

Theo văn bản số 291/VPCP-KTTH ngày 13/1/2012 của Văn phòng Chính phủ và Thông tư số 04/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 của Ngân hàng Nhà nước quy định các tổ chức tín dụng Nhà nước mở tài khoản và duy trì số dư tiền gửi tại NHCSXH, bao gồm: các tổ chức tín dụng Nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và Nhà nước giữ cổ phần chi phối và các tổ chức tín dụng Nhà nước phi ngân hàng như Công ty tài chính Nhà nước, Công ty cho thuê tài chính Nhà nước; không bao gồm Công ty tài chính và Công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng.

Lãi suất tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng Nhà nước tại NHCSXH do Ngân hàng Nhà nước quy định trên cơ sở bình quân chung lãi suất huy động các nguồn vốn hàng năm của các tổ chức tín dụng Nhà nước cộng (+) phí huy động hợp lý do 2 bên thoả thuận nhưng tối đa không quá 1,35%/năm.

Kỳ hạn trả lãi tiền gửi: do NHCSXH và các tổ chức tín dụng Nhà nước tự thỏa thuận phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phương pháp tính, trả lãi.