Phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

Kỳ hạn phát hành: 02 năm, 03 năm, 05 năm và 10 năm.

Lãi suất: trong khung Bộ Tài chính thông báo.

Phương thức phát hành: Đấu thầu trái phiếu qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hình thức phát hành: Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Đăng ký, lưu ký trái phiếu và niêm yết trái phiếu: Trái phiếu NHCSXH được đăng ký trong ngày thanh toán tiền mua trái phiếu (T+2) và lưu ký sau 2 ngày thanh toán tiền mua trái phiếu (T+4) tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (T+4).

Ngày giao dịch chính thức: vào ngày làm việc thứ ba sau ngày thanh toán tiền mua trái phiếu (T+5).

Phương thức thanh toán lãi trái phiếu: Trả sau mỗi năm một lần trùng với ngày phát hành.

Phương thức thanh toán gốc trái phiếu: Thanh toán một lần khi đến hạn.

(Trường hợp ngày thanh toán lãi và gốc trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, việc thanh toán sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo).