Dịch vụ chuyển tiền kiều hối

Ngày 09/6/2012 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Hợp đồng đại lý phụ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về chuyển tiền kiều hối Western Union. Thực hiện theo đúng thỏa thuận đã ký giữa hai bên và theo quy định của NHCSXH, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành Hướng dẫn thực hiện chuyển tiền kiều hối Western Union, hướng dẫn này được sử dụng chung cho 51 Điểm giao dịch Western Union của NHCSXH.

Phạm vi thực hiện:

NHCSXH cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối Western Union với tư cách là đại lý phụ cho BIDV, thực hiện cung cấp dịch vụ tại các Điểm giao dịch chuyển tiền kiều hối đặt tại các Phòng giao dịch huyện và Hội sở chi nhánh tỉnh của NHCSXH.

NHCSXH chỉ thực hiện dịch vụ chi trả kiều hối cho người nhận tiền ở trong nước không thực hiện dịch vụ chuyển tiền đi nước ngoài.

Đối tượng phục vụ:

Mọi đối tượng là công dân Việt Nam có nhu cầu nhận tiền thông qua dịch vụ chuyển tiền kiều hối Western Union, đủ điều kiện nhận tiền theo quy định của Western Union.

Quy trình nghiệp vụ chi trả kiều hối thực hiện theo tài liệu hướng dẫn dịch vụ của Western Union và các quy định tại hướng dẫn số 3262/NHCS-HTQT-KTTC ngày 15/10/2012:

Trước mắt các điểm chi trả dịch vụ của NHCSXH thực hiện chi trả cho khách hàng bằng đồng Việt Nam (VND). Việc chi trả bằng ngoại tệ chỉ được thực hiện khi có thông báo và hướng dẫn bằng văn bản của Tổng Giám đốc.

Về thực hiện giao dịch:

- Các điểm giao dịch có user và có chương trình cài trên máy tính giao dịch, giao dịch viên sẽ trực tiếp truy cập vào Translink để chi trả.

- Các điểm giao dịch không có chương trình để thực hiện trực tiếp hoặc bị lỗi chương trình sẽ thực hiện chi trả trên Translink qua điểm giao dịch khác của NHCSXH theo quy định.

Về sử dụng chương trình Translink:

- Giao dịch viên sử dụng chương trình Translink do BIDV cài đặt tại các điểm giao dịch để chi trả cho khách hàng theo hướng dẫn tại tài liệu đào tạo của Western Union do BIDV cung cấp.

- Trong quá trình sử dụng Translink nếu gặp lỗi chương trình giao dịch viên căn cứ vào thông báo lỗi trên chương trình để xử lý thích hợp. Trường hợp cần xử lý lỗi, giao dịch viên lập Giấy đề nghị xử lý lỗi Translink gửi cho Hội sở chính BIDV để được xử lý.

- Trường hợp khách hàng sử dụng nguồn tiền kiều hối qua dịch vụ Western Union để trả nợ NHCSXH.

Trường hợp khách hàng nhận dịch vụ kiều hối tại điểm chi trả của NHCSXH có nợ vay đến hạn, quá hạn phải trả hoặc trường hợp khách hàng có nguyện vọng trả nợ trước hạn đối với các khoản vay của NHCSXH, NHCSXH thỏa thuận với khách hàng về việc trả nợ nguồn tiền kiều hối qua dịch vụ Western Union. NHCSXH nơi cho vay và chi trả dịch vụ kiều hối thực hiện các thủ tục trả nợ gốc, lãi và tiến hành hạch toán.

Cách thức thanh toán của BIDV cho NHCSXH:

Hội sở chính BIDV chuyển tiền vào tài khoản của chi nhánh NHCSXH mở tại chi nhánh BIDV trên cùng địa bàn.

Loại tiền thanh toán:

- Số tiền gốc thanh toán bằng VNĐ tương ứng với loại tiền tệ của giao dịch đã thực hiện.

- Số tiền phí Western Union thanh toán cho BIDV bằng USD, BIDV thực hiện thanh toán cho NHCSXH bằng VNĐ theo tỷ giá giao dịch của BIDV trong ngày thực hiện thanh toán cho NHCSXH (ngày Western Union thanh toán cho BIDV).

Ngân hàng BIDV thanh toán số tiền gốc và phí các giao dịch Western Union  cho chi nhánh NHCSXH tỉnh ngay trong ngày BIDV nhận được điện báo có từ ngân hàng Nostro cho các giao dịch của BIDV ở địa bàn.

Thông tin báo cáo:

Báo cáo thống kê: Hàng tháng, Phòng Giao dịch cấp huyện báo cáo thống kê số liệu giao dịch gồm các chỉ tiêu: Số lượng giao dịch, doanh số (tổng số tiền) chi trả, số phí dịch vụ đã nhận từ BIDV; chi nhánh NHCSXH tổng hợp báo cáo gửi Hội sở chính (Ban Hợp tác quốc tế) trước ngày mùng 10 hàng tháng.

Các nội dung báo cáo liên quan khác theo quy định hiện hành của Tổng Giám đốc.