Quy trình cho vay các chương trình

TT Tên Quy trình Tải về
1 Cho vay hộ nghèo
2 Cho vay hộ cận nghèo
3 Cho vay hộ mới thoát nghèo
4 Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
5 Cho vay giải quyết việc làm
6 Cho vay vốn đi xuất khẩu lao động
7 Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; Xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở
8 Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
9 Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
10 Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
11 Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL
12 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW)
13 Cho vay trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất