Quy trình cho vay các chương trình

TT Tên Quy trình Tải về
1 Cho vay hộ nghèo
2 Cho vay hộ cận nghèo
3 Cho vay hộ mới thoát nghèo
4 Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
5 Cho vay giải quyết việc làm
6 Cho vay vốn đi xuất khẩu lao động
7 Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội; Xây mới, cải tạo hoặc sửa chữa nhà để ở
8 Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
9 Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
10 Cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn
11 Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL
12 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW)
13 Cho vay trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất
14 Cho vay đối với những người chấp hành xong án phạt tù