Quy trình cho vay các chương trình

TT Tên Quy trình Tải về
1 Cho vay hộ nghèo
2 Cho vay vốn đi xuất khẩu lao động
3 Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ
4 Cho vay hộ nghèo tại 62 huyện nghèo
5 Cho vay học sinh, sinh viên
6 Cho vay giải quyết việc làm
7 Cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
8 Cho vay nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ ĐBSCL
9 Cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn
10 Cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa (KfW)