TT Đơn vị công tác Họ và tên Chức danh
1 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ Ông Đỗ Minh Hùng Giám đốc
Ông Đoàn Minh Nam Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Nghĩa Phó Giám đốc
2 BAN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN Ông Phạm Anh Đức
Giám đốc
Bà Chu Thị Thu Thủy Phó Giám đốc
Ông Phạm Tuấn Hưng Phó Giám đốc
Bà Trương Thị Hằng Nga Phó Giám đốc
3 BAN TÍN DỤNG NGƯỜI NGHÈO Ông Đặng Đức Thắng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Thiện Phó Giám đốc
Ông Đỗ Văn Nhường Phó Giám đốc
Bà Hoàng Thị Hạnh Phó Giám đốc
4 BAN TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC Ông Đào Anh Tuấn Giám đốc
Bà Hoàng Thị Chương Phó Giám đốc
Ông Đinh Mai Phong Phó Giám đốc
5 BAN QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ RỦI RO Bà Lê Thị Hậu
Phó Giám đốc phụ trách
Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc
6 BAN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Bà Khương Thị Tuyết Minh Giám đốc
Ông Hà Thụy Anh Phó Giám đốc
Bà Ngô Thúy Hằng Phó Giám đốc
7 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ông Trần Ngọc Lợi Giám đốc
Ông Bùi Đình Văn Phó Giám đốc
Ông Mai Hồng Hà Phó Giám đốc
Ông Lê Văn Dũng Phó Giám đốc
8 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHU VỰC MIỀN NAM Ông Nguyễn Văn Chứng
Giám đốc
Ông Đào Tấn Nguyên Phó Giám đốc
Ông Bùi Thọ Thanh Phó Giám đốc
9 BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG Ông Phan Cử Nhân Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Hải Phó Giám đốc
Ông Lê Thành Chung Phó Giám đốc
Bà Nguyễn Thành Phương Chi Phó Giám đốc
10 BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN Ông Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc
Ông Nguyễn Cảnh Cường Phó Giám đốc
Ông Trần Xuân Hưng Phó Giám đốc
11 BAN PHÁP CHẾ Ông Vương Văn Minh
Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Tùng Phó Giám đốc
Ông Cao Tuấn Hào Phó Giám đốc
12 BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Bà Phạm Hương Giang Giám đốc
Bà Đào Hồng Ngọc Phó Giám đốc
Bà Hà Thị Thủy Vân Phó Giám đốc
13 VĂN PHÒNG Ông Lê Bình Chánh Văn phòng
Bà Lê Thị Hạ Phó Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Hồng Lâm Phó Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Minh Tâm Phó Chánh Văn phòng
14 BAN TÀI VỤ Bà Nguyễn Thị Lan Hương Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Chiên Phó Giám đốc

(1) Tên Ngân hàng:

+ Tên Ngân hàng viết bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

+ Tên Ngân hàng viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES

+ Tên Ngân hàng viết tắt: VBSP

(2) Mã số : 0100695387

(3) Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3641 7211 Fax:(024) 3641 7194

Email: icd@vbsp.vn Website: www.vbsp.org.vn

(4) Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

(5) Vốn điều lệ thực tế được cấp đến 31/12/2019: 17.287.700.000.000 đồng (Mười bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)

(6) Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: Tín dụng)
Mã nghành: 6419

(6) Thông tin về cơ quan sáng lập: Chính phủ (Quyết định thành lập số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

(8) Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: DƯƠNG QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc