TT Đơn vị công tác Họ và tên Chức danh
1 BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ Ông Đỗ Minh Hùng Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Trung
Phó Giám đốc
2 BAN KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN Ông Phạm Anh Đức
Giám đốc
Bà Chu Thị Thu Thủy Phó Giám đốc
Bà Trương Thị Hằng Nga Phó Giám đốc
Ông Trần Xuân Tùng Phó Giám đốc
3 BAN TÍN DỤNG NGƯỜI NGHÈO Ông Đặng Đức Thắng Giám đốc
Ông Nguyễn Mạnh Thiện Phó Giám đốc
Ông Đỗ Văn Nhường Phó Giám đốc
Bà Hoàng Thị Hạnh Phó Giám đốc
4 BAN TÍN DỤNG HỌC SINH SINH VIÊN VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC Ông Vương Văn Minh
Giám đốc
Bà Hoàng Thị Chương Phó Giám đốc
Ông Đinh Mai Phong Phó Giám đốc
Ông Vi Mạnh Thùy Phó Giám đốc
5 BAN QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ RỦI RO Bà Nguyễn Thị Lan Hương
Giám đốc
Bà Lê Thị Hậu Phó Giám đốc
Bà Hà Thị Thủy Vân
Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc
6 BAN KẾ TOÁN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Bà Khương Thị Tuyết Minh Giám đốc
Ông Hà Thụy Anh Phó Giám đốc
Ông Đặng Trung Nghĩa Phó Giám đốc
7 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ông Trần Ngọc Lợi Giám đốc
Ông Mai Hồng Hà Phó Giám đốc
Ông Lê Văn Dũng Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Quý Phó Giám đốc
8 BAN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ KHU VỰC MIỀN NAM Ông Nguyễn Văn Chứng
Giám đốc
Ông Bùi Thọ Thanh Phó Giám đốc
9 BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ TRUYỀN THÔNG Ông Phan Cử Nhân Giám đốc
Ông Nguyễn Việt Hải Phó Giám đốc
Ông Lê Thành Chung Phó Giám đốc 
10 BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN Ông Trần Xuân Hưng Phó Giám đốc PT
Ông Nguyễn Cảnh Cường Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Thành Trung Phó Giám đốc
11 BAN PHÁP CHẾ Ông Nguyễn Văn Tùng
Phó Giám đốc PT
Ông Cao Tuấn Hào Phó Giám đốc
12 BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG Bà Lê Thị Phí Hà
Giám đốc
Bà Đào Hồng Ngọc Phó Giám đốc
Bà Phạm Thu Trang Phó Giám đốc
13 VĂN PHÒNG Ông Đỗ Văn Hiện
Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Hồng Lâm
Phó Chánh Văn phòng
Bà Trần Bích Thuận Phó Chánh Văn phòng
Ông Nguyễn Trung Hải Phó Chánh Văn phòng
14 BAN TÀI VỤ Bà Thân Thị Hương
Giám đốc
Bà Nguyễn Thị Khương
Phó Giám đốc

(1) Tên Ngân hàng:

+ Tên Ngân hàng viết bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

+ Tên Ngân hàng viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM BANK FOR SOCIAL POLICIES

+ Tên Ngân hàng viết tắt: VBSP

(2) Mã số : 0100695387

(3) Địa chỉ trụ sở chính: Số 169, phố Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 3641 7211 Fax:(024) 3641 7194

Email: icd@vbsp.vn Website: www.vbsp.org.vn

(4) Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

(5) Vốn điều lệ thực tế được cấp đến 31/12/2019: 17.287.700.000.000 đồng (Mười bảy nghìn hai trăm tám mươi bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)

(6) Ngành, nghề kinh doanh: Hoạt động trung gian tiền tệ khác (Chi tiết: Tín dụng)
Mã nghành: 6419

(6) Thông tin về cơ quan sáng lập: Chính phủ (Quyết định thành lập số 131/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ)

(8) Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: DƯƠNG QUYẾT THẮNG Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc