Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 1 BÀI GIẢNG VIDEO: GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CHO VAY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỘI, ĐOÀN THỂ CẤP XÃ
Bài 2 BÀI GIẢNG VIDEO: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CHO VAY ĐỐI VỚI TỔ CHỨC HỘI, ĐOÀN THỂ CẤP XÃ
Bài 3 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CỦA HỘI, ĐOÀN THỂ CÁC CẤP
Bài 3 BÀI GIẢNG VIDEO: HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC CỦA HỘI, ĐOÀN THỂ CÁC CẤP