Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã

(VBSP News) Tài liệu bổ ích phục vụ cho các giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo của NHCSXH...
Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận 

Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012  

Cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận