Cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 1 BÀI GIẢNG VIDEO: GIỚI THIỆU TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐANG THỰC HIỆN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
Bài 2 BÀI GIẢNG VIDEO: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA BAN GIẢM NGHÈO CẤP XÃ TRONG HOẠT ĐỘNG TDCS