Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và tương đương

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI
Bài 2 QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Bài 3 NÂNG CAO NĂNG LỰC SỐ CHO LÃNH ĐẠO TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Bài 4 CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ TRUYỀN THÔNG CỦA LÃNH ĐẠO
Bài 5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHCSXH GIAI ĐOẠN 2021-2030 (ĐANG CẬP NHẬT)
Bài 6 LẬP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH
Bài 7 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Bài 8 CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI CHI NHÁNH
Bài 9 LỊCH SỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 10 VĂN HÓA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI