Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và tương đương

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ
Bài 2 QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ
Bài 3 LẬP VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH NHCSXH CẤP TỈNH
Bài 4 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Bài 5 CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ THAM MƯU GIÚP VIỆC BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHCSXH