Cán bộ Lãnh đạo quản lý cấp Trung

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 Kỹ năng Lãnh đạo quản lý
Bài 2 Công tác truyền thông tại NHCSXH

Bài 3 Kỹ năng thuyết trình

Bài 4 Kỹ năng quản trị nhân sự

Bài 5 Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2020

Bài 6 Lập và quản lý kế hoạch hoạt động của chi nhánh  
Bài 7 Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện HĐQT  
Bài 8 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH