Cán bộ Nghiệp vụ tín dụng

Bài Tiêu đề Tải về
Bài 1 Kỹ năng giao tiếp ứng xử

Bài 2 Kỹ năng thuyết trình

Bài 3 Nghiệp vụ cho vay của NHCSXH

Bài 4 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống

Bài 5 Tổ chức hoạt động giao dịch xã, phường, thị trấn

Bài 6 Nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ rủi ro

Bài 7  Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp nhỏ  

Bài 8  Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của NHCSXH