Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW

14/08/2021
(VBSP News) Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành công văn số 1410-CV/TU gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư.
BR-VT (1)

NHCSXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân vốn vay cho bà con tại Điểm giao dịch xã
                                                                                                               Ảnh: Tư liệu

Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Uỷ ban khen thưởng và các ban của Tỉnh ủy  tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội; xác định đây là nội dung thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền các cấp. Các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong việc thực hiện quản lý, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới với việc sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách của tỉnh ủy thác sang NHCSXH tỉnh nhằm bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh cụ thể hóa các nội dung Kết luận số 06 thành kế  hoạch, đề án sát với thực tiễn. Chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, bố trí kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách theo hướng tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn có tính chất từ thiện và các nguồn vốn hợp pháp khác vào NHCSXH tỉnh để cân đối cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác. Sở Lao động Thương binh và Xã hội điều tra thống kê số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia và chuẩn địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để sớm ban hành, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng chính sách xã hội đặc thù. Chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn tín dụng chính sách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội, Tổ tiết kiệm và vay vốn,  tình hình sử dụng vốn của người vay.

Phan Hà

Các tin bài khác