Tổng nguồn vốn và dư nợ

17/02/2016

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2015, 2016  

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2015

THỰC HIỆN NĂM 2016

 

Tổng số

Tỷ trọng

Tăng/giảm so với 31/12/2015

 
 

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

 

A

TỔNG NGUỒN VỐN

         146,460

      162,400

100%

      15,940

10.9%

 

1

Vốn do ngân sách Trung ương cấp

           27,727

        27,748

17.1%

             20

0.1%

 

T.đó

- Vốn điều lệ

           10,696

        10,696

6.6%

              -  

 

 

 

- Vốn cấp thực hiện các Chương trình

           17,032

        17,052

10.5%

             20

 

 

2

Vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           25,781

        21,729

13.4%

       (4,053)

-15.7%

 

 

- Vốn vay Ngân hàng nhà nước

           21,495

        20,995

12.9%

          (500)

-2.3%

 

 

- Vốn vay và ứng Kho bạc nhà nước

             3,500

               -  

0.0%

       (3,500)

-100%

 

 

- Vốn vay và ủy thác nước ngoài

                786

             734

0.5%

            (53)

-6.7%

 

3

Vốn được giao huy động

           77,448

        95,274

58.7%

      17,826

23.0%

 

T.đó

- Nhận tiền gửi 2% của các TC TC, TD nhà nước

           35,608

        44,035

27.1%

        8,427

23.7%

 

 

- Phát hành trái phiếu NHCSXH

           33,848

        39,301

24.2%

        5,453

16.1%

 

 

- HĐ vốn của Tổ chức, cá nhân trên thị trường

             7,993

        11,939

7.4%

        3,947

49.4%

 

 

+ Huy động vốn của TCTD

                  22

             805

0.5%

           783

3560%

 

 

+ Huy động vốn của TCKT, cá nhân

             2,063

          2,915

1.8%

           852

41.3%

 

 

+ Huy động Tiền gửi tiết kiệm dân cư

             1,650

          2,783

1.7%

        1,133

68.7%

 

 

+ Tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV

             4,258

          5,435

3.3%

        1,178

27.7%

 

4

Vốn Ngân sách các địa phương

             4,895

          6,783

4.2%

        1,888

38.6%

 

5

Các nguồn vốn khác

           10,609

        10,866

6.7%

           257

2.4%

 

B

TỔNG DƯ NỢ

         142,528

      157,372

96.9%

      14,844

10.4%

 

1

Các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu TTg Chính phủ giao

         128,116

      140,928

89.6%

      12,813

10.0%

 

1.1

Cho vay hộ nghèo

           35,457

        37,714

24%

        2,257

6.4%

 

1.2

Cho vay hộ cận nghèo

           27,147

        29,259

18.6%

        2,112

7.8%

 

1.3

Cho vay hộ mới thoát nghèo

             3,501

        11,663

7.4%

        8,162

233.1%

 

1.4

Cho vay ĐTCS đi lao động có thời hạn ở NN

                256

             241

0.2%

            (15)

-5.8%

 

1.5

Cho vay  NS&VSMT NT (QĐ 62)

           19,916

        23,602

15%

        3,686

18.5%

 

1.6

Cho vay SXKD vùng khó khăn (QĐ 31)

           15,366

        16,216

10.3%

           850

5.5%

 

1.7

Cho vay thương nhân vùng khó khăn (QĐ 92)

                260

             247

0.2%

            (13)

-4.9%

 

1.8

Cho vay chương trình tín dụng HSSV (QĐ 157)

           24,456

        19,375

12.3%

       (5,081)

-20.8%

 

1.9

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                222

             164

0.1%

            (58)

-26.2%

 

1.10

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg (50%)

             1,535

          1,346

0.9%

          (189)

-12.3%

 

1.11

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg (50%)

                  -  

             378

0.2%

           378

100%

 

1.12

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 48-50%)

                  -  

               32

0.0%

             32

100%

 

1.13

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

                  -  

             642

0.0%

           642

0.0%

 

1.14

Cho vay hỗ trợ đất SX, chuyển đổi ngành nghề (QĐ 755-50%)

                  -  

               40

0.0%

             40

0.0%

 

1.15

Cho vay HIV, người cai nghiện (QĐ 29/2014/QĐ-TTg-50%)

                  -  

                 9

0.0%

               9

0.0%

 

1.16

Cho vay nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP)

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

1.17

Cho vay trồng rừng sản xuất, chăn nuôi theo NĐ 75/2015/NĐ-CP

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

1.18

Cho vay hộ vùng DTTS và miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

2

Các chương trình tín dụng NSTW cấp vốn

             9,004

          9,435

5.8%

           431

4.8%

 

2.1

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                714

             714

0.5%

              -  

0.0%

 

2.2

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg (50%)

             2,050

          2,050

1.3%

              -  

0.0%

 

2.3

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg (50%)

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

2.4

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 716+48 - 50%)

                  87

             136

0.1%

             49

56.2%

 

2.5

Cvay hỗ trợ đất SX, chuyển đổi ngành nghề (QĐ 755-50%)

                502

             780

0.5%

           278

0.0%

 

2.6

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

             4,327

          4,356

2.8%

             29

0.7%

 

2.7

Cho vay hộ DTTS ĐBKK (QĐ 32 và QĐ 54)

                769

             907

0.6%

           138

18.0%

 

2.8

Cho vay hộ DTTS ĐB SCL (QĐ 74 và QĐ 29)

                479

             432

0.3%

            (47)

-9.8%

 

2.9

Cho vay XKLĐ huyện nghèo (QĐ 71)

                  76

               60

0.0%

            (16)

-21.3%

 

2.10

Cho vay HIV, người cai nghiện (QĐ 29/2014/QĐ-TTg-50%)

                  -  

               -  

 

 

 

 

2.11

Cho vay nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP)

                  -  

               -  

 

 

 

 

3

Các chương trình dự án vốn nước ngoài

                720

             667

0.4%

            (52)

-7.3%

 

3.1

Cho vay trồng rừng (Dự án FSDP)

                535

             494

0.3%

            (41)

-7.6%

 

3.2

Cho vay DN nhỏ và vừa (Dự án KFW)

                116

             108

0.1%

              (8)

-7.0%

 

3.3

Cho vay một số dự án khác (vốn nước ngoài)

                  68

               64

0.0%

              (4)

-5.6%

 

4

Dư nợ nguồn vốn địa phương

             4,688

          6,342

4.0%

        1,653

35.3%

 

  

TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2014 - 2015

 
 

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2014

THỰC HIỆN NĂM 2015

 

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2013

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2014

 
 

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

 
 

 

TỔNG NGUỒN VỐN

         136,450

100.0%

        7,240

5.6%

      146,460 

100.0%

      10,009

7.3%

 

1

Nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước

           25,071

18.4%

           230 

0.9%

        27,727 

18.9%

        2,656

10.6%

 

 

- Vốn điều lệ

           10,000

7.3%

              -

0.0%

        10,696

7.3%

           696

7.0%

 

 

- Vốn cấp thực hiện các Chương trình

           15,071

11.0%

           230

1.5%

        17,032

11.6%

        1,961

13.0%

 

2

Vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           30,102

22.1%

          (458)

-1.5%

        25,781 

17.6%

       (4,321)

-14.4%

 
 

- Vốn vay Ngân hàng nhà nước

           23,747

17.4%

            (49)

-0.2%

        21,495

14.7%

       (2,252)

-9.5%

 
 

- Vốn vay và ứng Kho bạc nhà nước

             5,500

4.0%

          (500)

-8.3%

          3,500

2.4%

       (2,000)

-36.4%

 
 

- Vốn vay nước ngoài

                855

0.6%

             91

11.9%

             786

0.5%

            (69)

-8.0%

 

3

Vốn được giao huy động

           65,152

47.7%

        5,350

8.9%

        77,448 

52.9%

      12,296

18.9%

 

T.đó

- Nhận tiền gửi 2% của các TC TC, TD nhà nước

           30,055

22.0%

        4,311

16.7%

        35,608

24.3%

        5,553

18.5%

 
 

- Phát hành trái phiếu NHCSXH

           28,915

21.2%

          (491)

-1.7%

        33,848

23.1%

        4,933

17.1%

 
 

- HĐ vốn của Tổ chức, cá nhân trên thị trường

             6,183

4.5%

        1,531

32.9%

          7,993

5.5%

        1,810

29.3%

 

4

Vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước khác

             4,018

2.9%

           479 

13.5%

          4,895

3.3%

           877 

21.8%

 

5

Các nguồn vốn khác

           12,107

8.9%

        1,638

15.6%

        10,607 

7.2%

       (1,500)

-12.4%

 

 

TỔNG DƯ NỢ

         129,456

94.7%

        7,758

6.4%

      142,528 

97.3%

      13,072

10.1%

 

I

Dư nợ nguồn vốn cân đối từ Trung ương

         125,551

91.8%

        7,262

6.1%

      137,840 

94.1%

      12,289

9.8%

 

1

Các chương trình tín dụng NSTW cấp bù lãi suất

         116,589

85.3%

        7,122

6.5%

      128,119 

87.5%

      11,530

9.9%

 

1.1

Cho vay hộ nghèo

           38,268

28.0%

       (2,447)

-6.0%

        35,457 

24.9%

       (2,811)

-7.3%

 

1.2

Cho vay hộ cận nghèo

           16,947

12.4%

        9,929

141.5%

        27,147 

19.0%

      10,200

60.2%

 

1.3

Cho vay hộ mới thoát nghèo

                  -   

0.0%

              -   

 

          3,501

2.5%

        3,501

100.0%

 

1.7

Cho vay học sinh sinh viên (QĐ 157)

           29,794

21.8%

       (4,468)

-13.0%

        24,456 

17.2%

       (5,338)

-17.9%

 

1.4

Cho vay  NS&VSMT NT (QĐ 62)

           15,294

11.2%

        3,253

27.0%

        19,916 

14.0%

        4,623

30.2%

 

1.5

Cho vay SXKD vùng khó khăn (QĐ 31)

           13,854

10.1%

           788 

6.0%

        15,366 

10.8%

        1,512

10.9%

 

1.3

Cho vay ĐTCS đi lao động có thời hạn ở NN

                275

0.2%

              (6)

-2.3%

             256

0.2%

            (18)

-6.7%

 

1.6

Cho vay thương nhân vùng khó khăn (QĐ 92)

                286

0.2%

            (17)

-5.5%

             260

0.2%

            (26)

-9.1%

 

1.8

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                217

0.2%

           134 

161.2%

             222

0.2%

               5 

2.4%

 

1.9

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở (QĐ 167 - 50%)

             1,653

1.2%

            (43)

-2.5%

          1,535

1.1%

          (118)

-7.2%

 

1.10

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 48 - 50%)

                 3.2

0.0%

              -   

0.0%

              3.2

0.0%

              -   

0.0%

 

1.12

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

1.14

Nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP - 50%)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

1.15

Cho vay bảo vệ và phát triển rừng (NĐ 75/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

2

Các chương trình tín dụng NSTW cấp vốn

             8,202

6.0%

             79 

1.0%

          9,001

6.1%

           799 

9.7%

 

3

Các chương trình dự án vốn nước ngoài

                759

0.6%

             63 

9.0%

             720

0.5%

            (40)

-5.2%

 

II

Dư nợ nguồn vốn địa phương 

             3,905

2.9%

           495 

14.5%

          4,689

3.3%

           783 

20.1%

 

2 Bình luận cho bài viết "Tổng nguồn vốn và dư nợ"

  1. Đàm Trung Kiên Góp ý:

    Mình có thu nhập thấp, muốn vay nguồn vốn bên ngân hàng chính sách, để hỗ trợ mức lãi thấp thì phải cần những điều kiện như thế nào để xây nhà ở, định cư ổn định ở khu vực không có chỉ tiêu theo kế hoạch, liệu có được vay không

  2. Nguyễn Duy Hiếu Góp ý:

    Hiện nay tôi đang có nhu cầu vay Nhà ở xã hội theo NĐ 100 của Chính phủ. Cho tôi hỏi hiện nay nguồn vốn cho vay như thế nào ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác

    Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.