Phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh

18/01/2018

          

 NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                                                                     PHỤ LỤC 01 

     

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2018

                                                                                                                             Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2018

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

          -  

     3,000

     3,670

     3,000

     9,670

Trả nợ gốc trái phiếu

2,040

1,430

1,900

4300

     9,670

Trả nợ lãi trái phiếu

648

604

510

785

     2,547

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2018

 

 

 

 

39,331

 

 TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA NHCSXH             PHỤ LỤC 01

1. Về nguồn vốn:

Tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng đạt 175.830 tỷ đồng, tăng 16.516 tỷ đồng (+10,4%) so với năm 2016, trong đó số dư phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 39.331 tỷ đồng, chiếm 22%/tổng nguồn vốn. Năm 2017, NHCSXH đã phát hành thành công 9.250 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch phát hành năm, trả nợ đầy đủ và đúng hạncác khoản trái phiếu đến hạn năm 2017 là 9.250 tỷ đồng.

2. Về dư nợ:

Tổng dư nợ đến 31/12/2017 đạt 171.790 tỷ đồng, tăng 14.419 tỷ đồng (+9,2%) so với năm 2016. Dư nợ tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng, như: cho vay hộ nghèo 39.061 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 30.295 tỷ đồng; cho vay chương trình NS&VSMTNT 26.573 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 20.653 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình SXKDVKK 18.107 tỷ đồng; cho vay HSSV 15.813 tỷ đồng. Cơ cấu dư nợ như sau:

- Dư nợ các chương trình tín dụng được ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất đạt 152.204 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85%/tổng dư nợ, tăng 11.276 tỷ đồng (+8%) so với năm 2016, hoàn thành 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

- Dư nợ các chương trình tín dụng do ngân sách trung ương cấp vốn và chương trình dự án vốn nước ngoài đạt 10.844 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,3%/tổng dư nợ, tăng 742 tỷ đồng so với năm 2016.

- Dư nợ các chương trình tín dụng NHCSXH nhận vốn ủy thác cho vay từ ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước đạt 8.743 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5%/tổng dư nợ, tăng 2.401 tỷ đồng (+38%) so với năm 2016.

3. Về chất lượng tín dụng:

Đến 31/12/2017, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình tín dụng chính sách là 1.373 tỷ đồng, chiếm 0,8%/tổng dư nợ, tăng 0,05% so với năm 2016, trong đó nợ quá hạn là 670 tỷ đồng, chiếm 0,39%/tổng dư nợ; nợ khoanh 703 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                                                                     PHỤ LỤC 02 

 

        TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN 2016

THỰC HIỆN 2017

1

Kế hoạch phát hành

13.000

9.250

2

Tổng số phát hành trong năm

13.000

9.250

-

Trái phiếu kỳ hạn 02 năm

-

-

-

Trái phiếu kỳ hạn 03 năm

2.000

-

-

Trái phiếu kỳ hạn 05 năm

8.224

1.400

-

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm

790

4.488

-

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm

1.986

3.362

3

Tổng số gốc trái phiếu thanh toán trong năm

7.535

9.250

4

Tổng số lãi trái phiếu thanh toán trong năm

2.754

2.907

5

Số dư trái phiếu đến thời điểm 31/12 hàng năm

39.331

39.331

 - Văn bản số 17824/BTC-TCNH ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong Quý I/2018

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2017

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2017

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

4.200

    2.500

    2.000

550

 9.250

Trả nợ gốc trái phiếu

4.200

2.100

450

2.500

9.250

Trả nợ lãi trái phiếu

830

664

538

874

2.906

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2017

 

 

 

 

39.331

                   

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

 

PHỤ LỤC 01

KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH
ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH NĂM 2016

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung

Kế hoạch năm 2016

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

Tổng số

Phát hành trong năm

        600

     5,000

     6,000

     1,400

   13,000

Trả nợ gốc trái phiếu

1,930

3,950

1,455

200

     7,535

Trả nợ lãi trái phiếu

979

710

316

749

     2,754

Số dư trái phiếu dự kiến đến 31/12/2016

 

 

 

 

39,331

                   

 - Văn bản số 7867/BTC-TCNH ngày 10/6/2016 của Bộ Tài chính về việc thông báo hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2016

 

 

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI                                                                     PHỤ LỤC 03 

 

        TÌNH HÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHCSXH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN 2014

THỰC HIỆN 2015

1

Kế hoạch phát hành

15,492

15,000

2

Tổng số phát hành trong năm

4,701

14,949

-

Trái phiếu kỳ hạn 02 năm

230

0

-

Trái phiếu kỳ hạn 03 năm

2,670

9,340

-

Trái phiếu kỳ hạn 05 năm

1,701

4,375

-

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm

0

100

-

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm

100

1,134

3

Tổng số gốc trái phiếu thanh toán trong năm

5,192

10,000

4

Tổng số lãi trái phiếu thanh toán trong năm

3,219

2,942

5

Số dư trái phiếu đến thời điểm 31/12 hàng năm

28,915

33,866

- Văn bản số 19351/BTC-TCNH ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh trong Quý I/2016

  

6 Bình luận cho bài viết "Phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh"

 1. test Góp ý:

  (select extractvalue(xmltype('<!DOCTYPE root [ %tcffx;]>'),'/l') from dual)

 2. test Góp ý:

  test'(select*from(select(sleep(20)))a)'

 3. test Góp ý:

  test' and '6218'='6218

 4. test Góp ý:

  testdhwrf%>bzjoh'/"<fpxkm

 5. test Góp ý:

  test|ping -c 21 127.0.0.1||x

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác

  Chưa có bài viết nào cùng chuyên mục.