Phụ lục 01

 

TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA NHCSXH

 

1.       Về nguồn vốn

Đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn đạt 162.400 tỷ đồng, tăng 15.940 tỷ đồng (+10,9%) so với năm 2015, trong đó phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 39.301 tỷ đồng, chiếm 24,2%/tổng nguồn vốn, tăng 5.453 tỷ đồng (+16,1%). Tổng khối lượng phát hành trong năm 2016 là 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, trả nợ đầy đủ và đúng hạn 7.535 tỷ đồng trái phiếu đến hạn.

2. Về cho vay

                - Doanh số cho vay đạt 55.150 tỷ đồng, tăng 5.953 tỷ đồng (+12,1%) so với năm 2015, với trên 2.297 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn,

                - Doanh số thu nợ đạt 40.127 tỷ đồng, tăng 4.061 tỷ đồng (+11,3%) so với năm 2015, bằng 73% doanh số cho vay.

                - Tổng dư nợ đến 31/12/2016 đạt 157.372 tỷ đồng, tăng 14.844 tỷ đồng (+10,4%) so với năm 2015. Trong đó: 

+ Các chương trình tín dụng được ngân sách Trung ương cấp bù chênh lệch lãi suất đạt 140.928 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 89,6%/tổng dư nợ, tăng 12.813 tỷ đồng (+10%) so với năm 2015, hoàn thành 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

+ Các chương trình tín dụng do ngân sách trung ương cấp vốn và chương trình dự án vốn nước ngoài đạt 10.102 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%/tổng dư nợ, tăng 379 tỷ đồng so với năm 2015.

+ Các chương trình tín dụng NHCSXH nhận vốn ủy thác cho vay từ ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước đạt 6.342 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4%/tổng dư nợ, tăng 1.653 tỷ đồng (+35,3%) so với năm 2015.

3. Về chất lượng tín dụng

Đến 31/12/2016, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình tín dụng chính sách là 1.173 tỷ đồng, chiếm 0,75%/tổng dư nợ, giảm 0,03% so với năm 2015, trong đó nợ quá hạn là 529 tỷ đồng, chiếm 0,34%/tổng dư nợ; nợ khoanh 644 tỷ đồng, chiếm 0,41%/tổng dư nợ.