KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA NHCSXH 

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; NHCSXH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động.

Kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, giúp cho hoạt động của NHCSXH ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Kết quả thực hiện kế hoạch như sau

Về nguồn vốn:

Đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn đạt 146.460 tỷ đồng, tăng 10.010 tỷ đồng (+7,3%) so với năm 2014. Trong đó, phát hành trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh đạt 33.848 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng nguồn vốn, tăng 4.933 tỷ đồng (+17,1%). Tổng khối lượng phát hành trong năm 2015 là 14.949,3 tỷ đồng (hoàn thành 99,6%), trả nợ trái phiếu đáo hạn 10.000 tỷ đồng.

Với nguồn vốn huy động trong năm 2015, NHCSXH đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời trả nợ các khoản trái phiếu đáo hạn, vốn vay Kho bạc Nhà nước và vay tái cấp vốn của NHNN…, đảm bảo khả năng thanh toán cho hoạt động của toàn hệ thống.

Về cho vay:

- Doanh số cho vay trong năm 2015 đạt 49.196 tỷ đồng, bằng 124% so với doanh số cho vay năm 2014; doanh số thu nợ đạt 36.066 tỷ đồng, bằng 113,6% so với doanh số thu nợ năm 2014 và bằng 73,3% doanh số cho vay.

- Đến 31/12/2015, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 142.528 tỷ đồng, tăng 13.072 tỷ đồng (+10,1%) so với thực hiện 31/12/2014, với hơn 6.863 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ; trong đó, dư nợ theo chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao tăng 11.530 tỷ đồng (+9,9%), hoàn thành 99,4% kế hoạch năm.

Về chất lượng tín dụng:

- Đến 31/12/2015, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 1.107 tỷ đồng, chiếm 0,78% tổng dư nợ, giảm 32 tỷ đồng (-0,10%) so với năm 2014. Trong đó, nợ quá hạn là 468 tỷ đồng, chiếm 0,33% tổng dư nợ (-0,08%); nợ khoanh 639 tỷ đồng, chiếm 0,45% tổng dư nợ (-0,02%).