- Ngân hàng Chính sách xã hội - https://vbsp.org.vn -

Tổng nguồn vốn và dư nợ

Posted By Ban Hợp tác quốc tế và Truyền thông On 17/02/2016 @ 2:41 chiều In | 1 Comment

 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2015, 2016  

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2015

THỰC HIỆN NĂM 2016

 

Tổng số

Tỷ trọng

Tăng/giảm so với 31/12/2015

 
 

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

 

A

TỔNG NGUỒN VỐN

         146,460

      162,400

100%

      15,940

10.9%

 

1

Vốn do ngân sách Trung ương cấp

           27,727

        27,748

17.1%

             20

0.1%

 

T.đó

- Vốn điều lệ

           10,696

        10,696

6.6%

              -  

 

 

 

- Vốn cấp thực hiện các Chương trình

           17,032

        17,052

10.5%

             20

 

 

2

Vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           25,781

        21,729

13.4%

       (4,053)

-15.7%

 

 

- Vốn vay Ngân hàng nhà nước

           21,495

        20,995

12.9%

          (500)

-2.3%

 

 

- Vốn vay và ứng Kho bạc nhà nước

             3,500

               -  

0.0%

       (3,500)

-100%

 

 

- Vốn vay và ủy thác nước ngoài

                786

             734

0.5%

            (53)

-6.7%

 

3

Vốn được giao huy động

           77,448

        95,274

58.7%

      17,826

23.0%

 

T.đó

- Nhận tiền gửi 2% của các TC TC, TD nhà nước

           35,608

        44,035

27.1%

        8,427

23.7%

 

 

- Phát hành trái phiếu NHCSXH

           33,848

        39,301

24.2%

        5,453

16.1%

 

 

- HĐ vốn của Tổ chức, cá nhân trên thị trường

             7,993

        11,939

7.4%

        3,947

49.4%

 

 

+ Huy động vốn của TCTD

                  22

             805

0.5%

           783

3560%

 

 

+ Huy động vốn của TCKT, cá nhân

             2,063

          2,915

1.8%

           852

41.3%

 

 

+ Huy động Tiền gửi tiết kiệm dân cư

             1,650

          2,783

1.7%

        1,133

68.7%

 

 

+ Tiền gửi tiết kiệm qua Tổ TK&VV

             4,258

          5,435

3.3%

        1,178

27.7%

 

4

Vốn Ngân sách các địa phương

             4,895

          6,783

4.2%

        1,888

38.6%

 

5

Các nguồn vốn khác

           10,609

        10,866

6.7%

           257

2.4%

 

B

TỔNG DƯ NỢ

         142,528

      157,372

96.9%

      14,844

10.4%

 

1

Các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu TTg Chính phủ giao

         128,116

      140,928

89.6%

      12,813

10.0%

 

1.1

Cho vay hộ nghèo

           35,457

        37,714

24%

        2,257

6.4%

 

1.2

Cho vay hộ cận nghèo

           27,147

        29,259

18.6%

        2,112

7.8%

 

1.3

Cho vay hộ mới thoát nghèo

             3,501

        11,663

7.4%

        8,162

233.1%

 

1.4

Cho vay ĐTCS đi lao động có thời hạn ở NN

                256

             241

0.2%

            (15)

-5.8%

 

1.5

Cho vay  NS&VSMT NT (QĐ 62)

           19,916

        23,602

15%

        3,686

18.5%

 

1.6

Cho vay SXKD vùng khó khăn (QĐ 31)

           15,366

        16,216

10.3%

           850

5.5%

 

1.7

Cho vay thương nhân vùng khó khăn (QĐ 92)

                260

             247

0.2%

            (13)

-4.9%

 

1.8

Cho vay chương trình tín dụng HSSV (QĐ 157)

           24,456

        19,375

12.3%

       (5,081)

-20.8%

 

1.9

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                222

             164

0.1%

            (58)

-26.2%

 

1.10

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg (50%)

             1,535

          1,346

0.9%

          (189)

-12.3%

 

1.11

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg (50%)

                  -  

             378

0.2%

           378

100%

 

1.12

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 48-50%)

                  -  

               32

0.0%

             32

100%

 

1.13

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

                  -  

             642

0.0%

           642

0.0%

 

1.14

Cho vay hỗ trợ đất SX, chuyển đổi ngành nghề (QĐ 755-50%)

                  -  

               40

0.0%

             40

0.0%

 

1.15

Cho vay HIV, người cai nghiện (QĐ 29/2014/QĐ-TTg-50%)

                  -  

                 9

0.0%

               9

0.0%

 

1.16

Cho vay nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP)

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

1.17

Cho vay trồng rừng sản xuất, chăn nuôi theo NĐ 75/2015/NĐ-CP

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

1.18

Cho vay hộ vùng DTTS và miền núi theo QĐ 2085/QĐ-TTg

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

2

Các chương trình tín dụng NSTW cấp vốn

             9,004

          9,435

5.8%

           431

4.8%

 

2.1

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                714

             714

0.5%

              -  

0.0%

 

2.2

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 167/2008/QĐ-TTg (50%)

             2,050

          2,050

1.3%

              -  

0.0%

 

2.3

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo QĐ 33/2015/QĐ-TTg (50%)

                  -  

               -  

 

              -  

 

 

2.4

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 716+48 - 50%)

                  87

             136

0.1%

             49

56.2%

 

2.5

Cvay hỗ trợ đất SX, chuyển đổi ngành nghề (QĐ 755-50%)

                502

             780

0.5%

           278

0.0%

 

2.6

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

             4,327

          4,356

2.8%

             29

0.7%

 

2.7

Cho vay hộ DTTS ĐBKK (QĐ 32 và QĐ 54)

                769

             907

0.6%

           138

18.0%

 

2.8

Cho vay hộ DTTS ĐB SCL (QĐ 74 và QĐ 29)

                479

             432

0.3%

            (47)

-9.8%

 

2.9

Cho vay XKLĐ huyện nghèo (QĐ 71)

                  76

               60

0.0%

            (16)

-21.3%

 

2.10

Cho vay HIV, người cai nghiện (QĐ 29/2014/QĐ-TTg-50%)

                  -  

               -  

 

 

 

 

2.11

Cho vay nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP)

                  -  

               -  

 

 

 

 

3

Các chương trình dự án vốn nước ngoài

                720

             667

0.4%

            (52)

-7.3%

 

3.1

Cho vay trồng rừng (Dự án FSDP)

                535

             494

0.3%

            (41)

-7.6%

 

3.2

Cho vay DN nhỏ và vừa (Dự án KFW)

                116

             108

0.1%

              (8)

-7.0%

 

3.3

Cho vay một số dự án khác (vốn nước ngoài)

                  68

               64

0.0%

              (4)

-5.6%

 

4

Dư nợ nguồn vốn địa phương

             4,688

          6,342

4.0%

        1,653

35.3%

 

  

TÓM TẮT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2014 - 2015

 
 

TT

CHỈ TIÊU

THỰC HIỆN NĂM 2014

THỰC HIỆN NĂM 2015

 

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2013

Tổng số

Tỷ trọng 

Tăng/giảm so với 31/12/2014

 
 

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

Số tuyệt đối (+/-)

Số tương đối

 
 

 

TỔNG NGUỒN VỐN

         136,450

100.0%

        7,240

5.6%

      146,460 

100.0%

      10,009

7.3%

 

1

Nguồn vốn cấp từ ngân sách nhà nước

           25,071

18.4%

           230 

0.9%

        27,727 

18.9%

        2,656

10.6%

 

 

- Vốn điều lệ

           10,000

7.3%

              -

0.0%

        10,696

7.3%

           696

7.0%

 

 

- Vốn cấp thực hiện các Chương trình

           15,071

11.0%

           230

1.5%

        17,032

11.6%

        1,961

13.0%

 

2

Vốn vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

           30,102

22.1%

          (458)

-1.5%

        25,781 

17.6%

       (4,321)

-14.4%

 
 

- Vốn vay Ngân hàng nhà nước

           23,747

17.4%

            (49)

-0.2%

        21,495

14.7%

       (2,252)

-9.5%

 
 

- Vốn vay và ứng Kho bạc nhà nước

             5,500

4.0%

          (500)

-8.3%

          3,500

2.4%

       (2,000)

-36.4%

 
 

- Vốn vay nước ngoài

                855

0.6%

             91

11.9%

             786

0.5%

            (69)

-8.0%

 

3

Vốn được giao huy động

           65,152

47.7%

        5,350

8.9%

        77,448 

52.9%

      12,296

18.9%

 

T.đó

- Nhận tiền gửi 2% của các TC TC, TD nhà nước

           30,055

22.0%

        4,311

16.7%

        35,608

24.3%

        5,553

18.5%

 
 

- Phát hành trái phiếu NHCSXH

           28,915

21.2%

          (491)

-1.7%

        33,848

23.1%

        4,933

17.1%

 
 

- HĐ vốn của Tổ chức, cá nhân trên thị trường

             6,183

4.5%

        1,531

32.9%

          7,993

5.5%

        1,810

29.3%

 

4

Vốn nhận ủy thác của ngân sách địa phương, các chủ đầu tư trong và ngoài nước khác

             4,018

2.9%

           479 

13.5%

          4,895

3.3%

           877 

21.8%

 

5

Các nguồn vốn khác

           12,107

8.9%

        1,638

15.6%

        10,607 

7.2%

       (1,500)

-12.4%

 

 

TỔNG DƯ NỢ

         129,456

94.7%

        7,758

6.4%

      142,528 

97.3%

      13,072

10.1%

 

I

Dư nợ nguồn vốn cân đối từ Trung ương

         125,551

91.8%

        7,262

6.1%

      137,840 

94.1%

      12,289

9.8%

 

1

Các chương trình tín dụng NSTW cấp bù lãi suất

         116,589

85.3%

        7,122

6.5%

      128,119 

87.5%

      11,530

9.9%

 

1.1

Cho vay hộ nghèo

           38,268

28.0%

       (2,447)

-6.0%

        35,457 

24.9%

       (2,811)

-7.3%

 

1.2

Cho vay hộ cận nghèo

           16,947

12.4%

        9,929

141.5%

        27,147 

19.0%

      10,200

60.2%

 

1.3

Cho vay hộ mới thoát nghèo

                  -   

0.0%

              -   

 

          3,501

2.5%

        3,501

100.0%

 

1.7

Cho vay học sinh sinh viên (QĐ 157)

           29,794

21.8%

       (4,468)

-13.0%

        24,456 

17.2%

       (5,338)

-17.9%

 

1.4

Cho vay  NS&VSMT NT (QĐ 62)

           15,294

11.2%

        3,253

27.0%

        19,916 

14.0%

        4,623

30.2%

 

1.5

Cho vay SXKD vùng khó khăn (QĐ 31)

           13,854

10.1%

           788 

6.0%

        15,366 

10.8%

        1,512

10.9%

 

1.3

Cho vay ĐTCS đi lao động có thời hạn ở NN

                275

0.2%

              (6)

-2.3%

             256

0.2%

            (18)

-6.7%

 

1.6

Cho vay thương nhân vùng khó khăn (QĐ 92)

                286

0.2%

            (17)

-5.5%

             260

0.2%

            (26)

-9.1%

 

1.8

Cho vay mua nhà trả chậm ĐBSCL & TN (50%)

                217

0.2%

           134 

161.2%

             222

0.2%

               5 

2.4%

 

1.9

Cho vay hộ nghèo làm nhà ở (QĐ 167 - 50%)

             1,653

1.2%

            (43)

-2.5%

          1,535

1.1%

          (118)

-7.2%

 

1.10

Cho vay hộ nghèo làm nhà tránh bão, lụt (QĐ 48 - 50%)

                 3.2

0.0%

              -   

0.0%

              3.2

0.0%

              -   

0.0%

 

1.12

Cho vay Giải quyết việc làm (NĐ 61/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

1.14

Nhà ở xã hội (NĐ 100/2015/NĐ-CP - 50%)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

1.15

Cho vay bảo vệ và phát triển rừng (NĐ 75/2015/NĐ-CP)

                  -   

0.0%

              -   

 

               -  

0.0%

              -   

0.0%

 

2

Các chương trình tín dụng NSTW cấp vốn

             8,202

6.0%

             79 

1.0%

          9,001

6.1%

           799 

9.7%

 

3

Các chương trình dự án vốn nước ngoài

                759

0.6%

             63 

9.0%

             720

0.5%

            (40)

-5.2%

 

II

Dư nợ nguồn vốn địa phương 

             3,905

2.9%

           495 

14.5%

          4,689

3.3%

           783 

20.1%

 


Article printed from Ngân hàng Chính sách xã hội: https://vbsp.org.vn

URL to article: https://vbsp.org.vn/tong-nguon-von-va-du-no.html

Copyright © 2012 Vietnam Bank for Social Policies. All rights reserved.