NHCSXH tỉnh Bạc Liêu tích cực thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Trung ương

27/07/2021
(VBSP News) Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Với quyết tâm nâng cao chất lượng tín dụng và phát huy hiệu quả đầu tư từ các chương trình tín dụng chính sách, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo chi nhánh tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tham mưu và tập trung thực hiện thắng lợi Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng đã xây dựng.
bac lieu

NHCSXH tỉnh Bạc Liêu giải ngân vốn vay ưu đãi cho người nghèo

Theo đó, trong quý III/2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh và Phòng giao dịch các huyện, thành phố sẽ tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Kết luận 06 của Ban Bí thư và Nghị định 78 của Chính phủ trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Đồng thời, tập trung tham mưu để Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương giai đoạn 2021 - 2023, gắn với việc thực hiện Kết luận 06 và Nghị định 78. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng chỉ đạo và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; nâng cao trách nhiệm tham gia quản lý vốn tín dụng chính sách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Đặc biệt, đẩy mạnh huy động vốn để đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động giao dịch để phục vụ người dân và tập trung lập hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro theo Quyết định 08 của Chính phủ khi có hướng dẫn của NHCSXH trong năm 2021.

Song song đó, thực hiện tốt các trách nhiệm theo Văn bản liên tịch đã ký kết với chi nhánh NHCSXH tỉnh như: chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm thỏa thuận với NHCSXH trên Hợp đồng ủy thác cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách; tăng cường chỉ đạo mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt các trách nhiệm ghi trên Hợp đồng ủy nhiệm đã ký với NHCSXH.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện phương thức cho vay ủy thác theo chương trình kiểm tra đã xây dựng. Phối hợp chặt với cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện phương thức ủy thác cho vay; chất lượng tín dụng và chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Triển khai thực hiện công tác tập huấn cho Chủ tịch UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã, các Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Riêng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai thực hiện Kết luận 06 và Nghị định 78 của Chính phủ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ các phương án, đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội tại địa phương giai đoạn 2021 - 2023.

Nguyễn Trọng

Các tin bài khác