Xây dựng Chi bộ Thi đua - Khen thưởng trong sạch, vững mạnh

18/11/2021
(VBSP News) Tập thể Chi bộ Thi đua - Khen thưởng luôn phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hàng năm, chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có cá nhân được tặng Giấy khen, Bằng khen của cấp có thẩm quyền. Đạt được kết quả đó trong những năm qua đều nhờ sự đoàn kết thống nhất của chi bộ, gương mẫu, trách nhiệm của Bí thư chi bộ, của cán bộ chủ chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động và sự đồng thuận của tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ.
KDK_0499

NHCSXH đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” thời kỳ đổi mới

Chi bộ Thi đua - Khen thưởng luôn quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định, Kết luận của cấp trên đến đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng. Cán bộ, đảng viên chi bộ Thi đua - Khen thưởng luôn kiên định với đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng nhận thức chính trị tư tưởng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghiêm túc thực hành tự phê bình và phê bình, không đổ lỗi, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tin cậy, hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt công tác tham mưu Lãnh đạo NHCSXH tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Phát động thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”; “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo lập thành tích chào mừng ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam”; thực hiện Đề án số 15/ĐA-MTTW-BTT ngày 18/8/2017 về tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” của UBTƯMTTQ Việt Nam; thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng TĐ-KT Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”;…
Đồng thời, nhằm phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, các mục tiêu nhiệm vụ ngành Ngân hàng và Nghị quyết của Hội đồng quản trị NHCSXH hàng năm và từng giai đoạn, Chi bộ Thi đua - Khen thưởng luôn chủ động tham mưu Tổng Giám đốc NHCSXH phát động nhiều phong trào thi đua hàng quý, hàng năm đặc biệt là thi đua chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn có tính thời sự, tính mới và khó khăn, phức tạp trong thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác như: Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm (2012), 15 năm (2017), 20 năm (2022) thành lập NHCSXH; thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm ngày thành lập NHNN; thi đua lập thành tích chào mừng Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp NHCSXH giai đoạn 2015 - 2020, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; thi đua phấn đấu hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao hằng năm; thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ; thi đua củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 17/9/2021 của NHNN về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng thực hiện thắng lợi ngành Ngân hàng giai đoạn 2021 - 2025; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;… Các cấp ủy Đảng NHCSXH đã lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu, rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực từ Trung ương đến cơ sở. Phong trào thi đua của NHCSXH không chỉ cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống tham gia mà còn được sự hưởng ứng tham gia của các cán bộ, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác.
Với những đóng góp quan trọng trong kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước, nhiều lượt tập thể, cá nhân NHCSXH đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Đặc biệt, NHCSXH đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới (Quyết định số 2015/QĐ-CTN ngày 13/01/2021).
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH triển khai, thực hiện tín dụng chính sách của Đảng bộ NHCSXHTW, Chi bộ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục quán triệt sâu sắc đến mỗi cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, tiếp thu và phối hợp vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy các sáng kiến trong công tác; làm việc có nguyên tắc, có kỷ cương, luôn gắn với quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống thực hiện phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Đồng thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ NHCSXHTW, Chi bộ Thi đua - Khen thưởng sẽ phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Trần Liên

Các tin bài khác