Chi bộ Pháp chế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

17/11/2021
(VBSP News) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong mỗi cán bộ, đảng viên của NHCSXH nói chung và Ban Pháp chế nói riêng. Đối với mỗi cán bộ đảng viên của Ban Pháp chế, học và làm theo Bác trở thành niềm vinh dự, tự hào mà mỗi cá nhân luôn nỗ lực, phấn đấu để noi theo.
phap che

Với cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Pháp chế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộVới cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Pháp chế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ

Ban Pháp chế là Ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc xây dựng văn bản hướng dẫn, văn bản chỉ đạo, điều hành; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quản lý và hoạt động NHCSXH; đồng thời thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính tại NHCSXH. Trong những năm qua, Chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Pháp chế đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt hằng tháng và những đợt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ. Cụ thể như: tích cực tham gia các đợt thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng ủy; chi bộ đã có một buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”… Bên cạnh đó, chi bộ đã thực hiện các phong trào như: phong trào xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp… qua đó giáo dục đạo đức, rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành pháp luật trong nội bộ của NHCSXH.
Đồng thời, Chi bộ luôn chú trọng tăng cường vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Ý thức trách nhiệm của thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện các quy định: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị được Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc giao, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện hoàn thành tốt công tác pháp chế, góp phần cho hoạt động của NHCSXH tuân thủ các quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích và uy tín ngành. Trong những năm qua, lãnh đạo Ban Pháp chế luôn làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý.  Đơn vị đã chủ động rà soát, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 06-CT/ĐUK ngày 21/3/2014 của Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng.
Những kết quả đó bên cạnh là sự sự đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ, còn nhờ sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy NHCSXH và sự phối hợp của các Phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH đối với Ban Pháp chế.
Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong chi bộ luôn đoàn kết, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của những người đảng viên, người cán bộ NHCSXH. Mỗi người đảng viên trong chi bộ đều là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong mọi công việc, học tập và noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm. Hàng năm, các đảng viên trong chi bộ đều được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” góp phần cùng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Tùng

Các tin bài khác