Hội nghị triển khai Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

15/06/2021
(VBSP News) Chiều 15/6/2021, tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXH TW tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40). Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc.
6X0A1417copyaa

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo

Kể từ khi ban hành vào ngày 22/12/2014 đến nay, Chỉ thị 40 đã thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Tín dụng chính sách xã hội đã phản ánh được thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân, trở thành nguồn lực quan trọng chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, không để ai trong số họ bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền trên cả nước.
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương luôn quan tâm tạo lập nguồn vốn để tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội; cơ chế, chính sách được các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành kịp thời và phù hợp hơn với thực tiễn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển tải đến đúng đối tượng thụ hưởng tại các xã, phường, thị trấn trong cả nước.

6X0A1435a

Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, các đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc đeo khẩu trang, khử khuẩn và ngồi giãn cách

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn, chỉ đạo quyết liệt hơn, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, chính trị của địa phương. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc thực thi, giám sát.
Để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40 trong thời gian tới, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên những nội dung Kết luận số 06-KL/TW; Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận có trọng tâm, trọng điểm gắn liền với thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, có đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ, đột xuất. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị 40 và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm bổ sung nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở để phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, sai sót, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng mọi mặt hoạt động.

PV

Các tin bài khác