Vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn phát triển đất nước

12/06/2021
(VBSP News) Chiều 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với hơn 6.000 điểm cầu ở ba cấp trên toàn quốc.

Hội nghị nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, bộ, ngành, đoàn thể.

Giới thiệu chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc nghiên cứu, học tập chủ đề của chuyên đề toàn khóa chính là để hiểu sâu hơn nữa về cuộc đời hy sinh, phấn đấu cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó càng tin yêu hơn vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, càng tin tưởng, vững bước hơn vào con đường lý tưởng Bác đã lựa chọn.

Chủ đề này cũng góp phần quán triệt sâu hơn nữa những tư tưởng chủ đạo, nội dung trọng tâm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc quán triệt chuyên đề này nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tâm thế, khát vọng, quyết tâm thực hiện các mục tiêu được Văn kiện Đại hội XIII xác định, cũng là tâm nguyện của Người đối với dân tộc.

2

GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị.

Đánh giá đây là chuyên đề khó, không phải bàn về một nội dung cụ thể mà mang tính tổng hợp cao, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cho rằng chuyên đề liên quan đến tư tưởng của Bác về cách mạng dân tộc, về Đảng, về nhân dân, văn hóa, con người, công tác đối ngoại… Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cũng khẳng định, chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tư tưởng khác của Người.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định rõ mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển thu nhập cao. Việc thực hiện tốt chuyên đề chính là giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu cụ thể được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu được diễn giả cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Báo cáo chuyên đề của Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú đã làm rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khóa: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong đó nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần được quán triệt trong thời gian tới.

Đó là đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; trong đó việc đổi mới được thể hiện đột phá trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung nữa cần được quán triệt cũng là tư tưởng xuyên suốt trong chuyên đề này, đó là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cao cấp. Theo Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện tốt công tác nêu gương.

3

Đại biểu dự hội nghị

Trên tinh thần đó, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, đặc biệt là quán triệt sâu sắc bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cấp ủy các cấp xác định, nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc những nội dung của chuyên đề, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân; hàng năm có công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai từ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị.

“Muốn học tốt, muốn làm tốt, muốn nêu gương tốt thì không những triển khai mà phải đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra thực tiễn. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chỉ đạo xác định các nội dung yêu cầu và các đơn vị, địa phương mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ có kiểm tra thực hiện trong năm nay xoay quanh việc thực hiện Chỉ thị 05; nhưng với tinh thần tự giác thì phải đề cao vai trò của cấp ủy các cấp”, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

4

Toàn cảnh Hội nghị

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp chủ động sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, song phải bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả; đồng thời gắn nội dung, tinh thần học tập theo Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; trong đó hết sức chú ý đến việc thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, gắn với chức trách, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình từng địa phương để xác định và cụ thể hóa các nội dung chuyên đề.

5

Các đảng viên Đảng bộ NHCSXH TW dự Hội nghị quán triệt tại Điểm cầu Đảng bộ NHCSXH TW

Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa; đặc biệt là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Nguồn TTXVN

Các tin bài khác