Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07/10/2021
(VBSP News) Ngày 07.10.2021, tại Hà Nội, Đảng ủy NHCSXHTW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng qua và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc NHCSXH đồng chủ trì Hội nghị.
6X0A4852

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Uỷ ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW cùng các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.
9 tháng qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Đảng ủy NHCSXHTW đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với nhiều kết quả nổi bật.
NHCSXH thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo an toàn, hiệu quả thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Đến 30.9.2021, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 254.356 tỉ đồng, tăng 8,96% so với 31.12.2020; tổng dư nợ đạt 242.292 tỉ đồng, tăng 7,1% so với 31.12.2020, với trên 6,4 triệu hộ còn dư nợ.
Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến 30.9.2021, NHCSXH đã giải ngân 462 tỉ đồng cho 921 lượt người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 130.990 lượt người lao động.
Ngoài ra, hoàn thành dự thảo Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030; xin ý kiến rộng rãi các cơ quan tại Trung ương và địa phương; đồng thời tổ chức thành công Hội thảo khoa học về “Xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030” tiếp thu ý kiến tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý hoàn thiện dự thảo.
Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCSXHTW cũng đã tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra - giám sát, tổ chức xây dựng đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.
Điển hình là tổ chức thành công Hội nghị báo cáo viên trực tuyến với Đảng ủy Khối DNTW; Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết 04-NQ/TW đảm bảo chất lượng, có chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Nhờ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên; vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu được tăng cường. Các phong trào thi đua, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa NHCSXH gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai rộng rãi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực.
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXHTW đã triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Trong công tác dân vận, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; Quy chế dân chủ cơ sở; phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

6X0A4952

Đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng ủy NHCSXHTW đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH; các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh của NHCSXH được nâng cao. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những ngày lễ lớn trong năm. Chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 số tiền 40.474 triệu đồng; tặng quà đối tượng chính sách và hộ nghèo số tiền 5.606 triệu đồng; thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa 2.294 triệu đồng…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy NHCSXHTW trong 9 tháng qua. NHCSXH đã khẳng định vị thế, vai trò và hình ảnh là trụ cột quan trọng trong thực hiện các giải pháp giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của Đảng và Chính phủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Đồng thời, đề nghị NHCSXH tiếp tục giữ vững những kết quả tích cực và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công tác xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát.
Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021, các đại biểu thống nhất tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng trong giai đoạn mới; củng cố, nâng cao chất lượng giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội; nắm bắt tình hình thiên tai, dịch bệnh COVID-19 để tập trung nguồn lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
Trong công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tổ chức hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

quang canh

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc NHCSXH trân trọng cảm ơn những đánh giá quan trọng của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt tới cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện các giải pháp nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, từng bước hiện đại hóa hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao, xu thế phát triển ngành Ngân hàng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc thời gian qua.

6X0A4825a

Thay mặt Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW (bên trái) trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW

6X0A4843

Đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ NHCSXHTW đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016 - 2021

PV

Các tin bài khác