Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Chi bộ

17/11/2021
(VBSP News) Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Trong hệ thống chính trị, đảng viên là hạt nhân lãnh đạo, nguồn bổ sung cán bộ cho bộ máy của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể và là lực lượng nòng cốt trong các phong trào cách mạng của các tổ chức và quần chúng. Những thành tựu to lớn mà Đảng ta lãnh đạo trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ đảng viên. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, từ yêu cầu của cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn ở người đảng viên.

xdcb

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh
Nền tảng của Đảng vững chắc do sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở đảng lập thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị là cầu nối giữa đảng và các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng với quần chúng. Tổ chức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, trực tiếp liên hệ với quần chúng nhân dân hằng ngày, có điều kiện nắm rõ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của quần chúng để báo cáo với Đảng, giúp cho các cơ quan lãnh đạo của Đảng nghiên cứu và giải quyết kịp thời. Mặt khác, Đảng muốn đưa đường lối, chủ trương đến với quần chúng cũng phải thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên, tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm cụ thể hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; tiến hành tuyên truyền, vận động và tổ chức quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua quá trình quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan lãnh đạo cấp trên của Đảng những kiến nghị, góp ý của quần chúng về đường lối, chính sách đã ban hành để Đảng nghiên cứu, bổ sung, phát triển, hoàn thiện đường lối, chính sách cho phù hợp. Vì vậy, thắng lợi của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng phụ thuộc rất lớn vào vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện của tổ chức cơ sở đảng.
Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên
Không nặng về chỉ tiêu mà không quan tâm đến vấn đề chất lượng. Học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng chỉ ra rằng, phải xây dựng một hệ thống tổ chức thật sự khoa học, hợp lý để lãnh đạo, quản lý đội ngũ đảng viên. Tổ chức đảng phải quản lý, lãnh đạo đảng viên, bởi trong thực tiễn, hoạt động của người đảng viên đều liên quan trực tiếp đến vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản. Chỉ có gắn mình trong tổ chức thì sức mạnh của đội ngũ đảng viên mới được phát huy. Vì vậy, trong quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên phải đồng thời với việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng để lãnh đạo, quản lý đảng viên. Do vậy, đảng viên phải chịu sự quản lý trực tiếp của chi bộ. Chi bộ có trách nhiệm quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, tiến hành công tác phát triển đảng viên mới. Thực tế cho thấy, để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phải trong sạch vững mạnh, giữ đúng chế độ sinh hoạt, giữ nghiêm kỷ luật đảng và làm tốt công tác phát triển đảng. Từ quan điểm và phương pháp tiếp cận trên thấy rằng, để tạo thành các tổ chức cơ sở đảng và tạo thành Đảng cần có đội ngũ đảng viên với một số lượng cần thiết nhất định; một cơ cấu hợp lý và chất lượng đảng viên thể hiện ở tư cách và tiêu chuẩn đảng viên. Theo đó, đội ngũ số lượng đảng viên phải có một số lượng đảng viên nhất định mới có thể thành lập được tổ chức cơ sở đảng, chi bộ. Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động vì vậy phải có số lượng đảng viên nhất định. Số lượng đảng viên ở các Chi bộ không chỉ bảo đảm cho đảng bộ đủ sức lãnh đạo mà còn bảo đảm cho các tổ chức trong hệ thống chính trị hoạt động, bảo đảm cho sự phát triển đội ngũ cán bộ cả trước mắt và lâu dài.
Người cán bộ đảng viên cần nâng cao lập trường chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng
Đảng viên không chỉ là người đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng, hoàn thiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện. Với ý nghĩa đó đảng viên chính là người xây dựng, củng cố, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Người đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng. Vai trò đó của người đảng viên là sự quán triệt, thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Trong mỗi con người đảng viên, người lãnh đạo và người đầy tớ luôn thống nhất với nhau trong mọi mặt hoạt động lãnh đạo của đảng bộ địa phương. Với vai trò là người lãnh đạo, Đảng phải thuyết phục, thu phục được quần chúng. Muốn vậy, đường lối, chính sách của Đảng phải thực sự đúng đắn, cách mạng và khoa học, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực sự là ngọn đèn dẫn lối, soi đường cho nhân dân hành động. Để thực hiện Đảng yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trước nhân dân, nói đi đôi với làm, phải có cái tâm, cái trí, cái đức; thực sự trung thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mọi đảng viên, tổ chức đảng phải thực sự là người lãnh đạo xứng đáng của nhân dân chứ không phải theo đuôi, a dua đối với quần chúng. Với vai trò là người đầy tớ trung thành của nhân dân, đòi hỏi mục đích hoạt động lãnh đạo của Đảng là phục vụ nhân dân, đem lại quyền lợi cho nhân dân chứ không nhằm mục đích nào khác. Mọi đảng viên phải tiêu biểu cho đạo lý chí công vô tư, mình vì mọi người, thực sự là công bộc của dân; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến quần chúng, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. Hiện nay, với vai trò này, đòi hỏi người đảng viên phải có lập trường chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với sự nghiệp đổi mới; có năng lực trí tuệ, am hiểu thực tiễn. Đấu tranh, loại trừ những thói ba hoa, chủ nghĩa cá nhân, thành tích, căn bệnh tự kiêu, tự đại, công thần, quan liêu, tham nhũng, xa rời quần chúng ở từng địa bàn, cơ sở. Đảng viên là tiền đề, là cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Mỗi cán bộ phải là người đại biểu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có khả năng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, vận động, tập hợp quần chúng; phát động các phong trào quần chúng nhằm từng bước hiện thực hoá Cương lĩnh chính trị, đường lối, nghị quyết của Đảng.
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, bồi dưỡng đảng viên
Chất lượng đội ngũ đảng viên chỉ phát triển vững chắc khi từng người và cả đội ngũ có trình độ giác ngộ chính trị cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối với mục tiêu lý tưởng chiến đấu của Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân; không dao động, mơ hồ, giảm sút niềm tin chính trị trước những tình huống chính trị phức tạp, những thử thách, khó khăn; đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch; luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong suy nghĩ và hành động đúng với quy luật khách quan trước những biến cố chính trị của thời cuộc. Chính vì vậy nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, bản lĩnh chính trị là nội dung cốt lõi của nâng cao chất lượng đảng viên trong Chi bộ. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới: Những người được kết nạp vào Đảng phải có lý lịch rõ ràng; Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Việc phát triển đảng viên mới phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, quản lý từng người và quản lý cả đội ngũ. Trong quản lý từng người tập trung quản lý cả về phẩm chất, năng lực và phương pháp tác phong công tác; quản lý về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên; quản lý về sinh hoạt và quan hệ xã hội. Trong quản lý đội ngũ: tập trung quản lý cả số lượng, chất lượng và cơ cấu. Làm tốt công tác sàng lọc đảng viên, bảo đảm sự trong sạch của từng tổ chức đảng; kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách, không thiết tha với Đảng ra khỏi hàng ngũ của Đảng. Hình thức, biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên bao gồm tổng hợp những hình thức biện pháp công tác tư tưởng, công tác tổ chức, chính sách tác động, nhằm không ngừng phát triển các yếu tố quy định chất lượng một cách vững chắc.

Nguyễn Cảnh Cường

Các tin bài khác