Đảng ủy NHCSXHTW với công tác phòng, chống tham nhũng

17/11/2021
(VBSP News) Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được xác định là một trong những công tác trọng tâm của Đảng ủy NHCSXHTW, được cơ sở tuân thủ và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống. Trong những năm qua, Đảng ủy NHCSXHTW đã th¬ường xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống tích cực tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý vốn và tài sản; công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật về phòng, chống tham nhũng về đạo đức, lối sống của cán bộ người lao động được thực hiện tốt, ngăn chặn các loại tội phạm về tham nhũng.
IMG_9818

Các cán bộ, đảng viên NHCSXH làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn hiệu quả

Hàng năm, Đảng ủy NHCSXHTW luôn tổ chức, học tập quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trọng tâm Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. Đồng thời, Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ tham mưu Tổng Giám đốc xây dựng chưng trình kế hoạch kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thộng và ban hành các băn bản chỉ đạo, triển kha, như: Kế hoạch phòng, chống tham nhũng số 626/KH-NHCS ngày 18/01/2021; Văn bản số 2523/NHCS-TCCB ngày 10/3/2021 về kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản; Văn bản số 2531/NHCS-KTNB ngày 10/3/2021 chỉ đạo các đơn vị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng; Văn bản số 7695/NHCS-KTNB ngày 26/8/2021 về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021”;…
Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ đã tham mưu Đảng ủy NHCSXHTW tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật phòng, chống tham nhũng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hệ thống NHCSXH là nhiệm vụ được Đảng ủy NHCSXHTW luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Nhận thực đây là nhiệm vụ quan trọng, chi bộ thường xuyên quán triệt trong các buổi họp, việc quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” để góp phần nâng cao được ý thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động; công tác phòng, chống tham nhũng luôn được tập trung trao đổi, thảo luận kỹ, kết quả chưa có trường hợp nào vi phạm về tham nhũng.
Chi bộ Kiểm tra kiểm soát nội bộ đã tham mưu Tổng Giám đốc ban hành các văn bản về phòng, chống tham nhũng trong toàn hệ thống cụ thể: Ban hành công văn số 367-CV/ĐU, ngày 01/9/2021 triển khai việc tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo Thông báo số 05-TB/BCĐTW, ngày 09/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban hành văn bản số 7695/NHCS-KTNB thực hiện triển khai theo công văn số 4879/NHNN-TTGSNH, ngày 6/7/2021 của NHNN về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; ban hành văn bản số 8182/NHCS-KTNB ngày 15/9/2021 chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức, theo chỉ đạo tại công văn số 3051/TTGSNH7 ngày 08/9/2021 của cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước. Ban hành văn bản số 7695/NHCS-KTNB thực hiện triển khai theo công văn số 4879/NHNN-TTGSNH, ngày 6/7/2021 của NHNN về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; ban hành văn bản số 8182/NHCS-KTNB ngày 15/9/2021 chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ tổ chức, theo chỉ đạo tại công văn số 3051/TTGSNH7 ngày 08/9/2021 của cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước.
Chi bộ đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXHTW để tham mưu, giúp các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; tham mưu chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống NHCSXH thực hiện có hiệu công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động tham mưu cho Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện tổng kết Chiến lược phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tham mưu họp Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2021; tham mưu sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của NHCSXH cho phù hợp với các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng hiện hành và Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng ban hành Quyết định sô 54/QĐ-NHNN ngày 18/01/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN và tội phạm NHCSXH cho phù hợp với tình hình thực tế và thực hiện một số nội dung khác có liên quan đến phòng, chống tham nhũng theo quy định.
Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để hoàn thành tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong thời gian tới, chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ; các văn bản của ngành Ngân hàng và của NHCSXH về phòng, chống tham nhũng và các văn bản nghiệp vụ của NHCSXH đến cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu, nắm chắc và thực hiện tốt nhiệm vụ; Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị nhận ủy thác, các tổ truởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng vay vốn và trách nhiệm của mọi người trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo điều kiện để mọi người tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng trong hoạt động ngân hàng.

Lê Văn Dũng

Các tin bài khác