Vai trò của Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng

17/11/2021
(VBSP News) Trong thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội ngày càng khẳng định được vai trò trong việc tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là công tác phát triển đảng viên.
ha noi

Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-NHCSXH ngày 28/04/2009 của Công đoàn NHCSXH, hiện nay, Công đoàn cơ sở đã có 29 Công đoàn bộ phận trực thuộc với 398 đoàn viên; trong đó có 217 đoàn viên nữ). Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở có 15 đồng chí ủy viên (trong đó có 05 nữ); Ban Thường vụ có 05 đồng chí; Ủy ban kiểm có 03 đồng chí. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở là Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn NHCSXH, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội. Nhận thức rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội đã cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXHTW, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở phải quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.
Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này, các cấp Công đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát động nhiều phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ đoàn viên tạo điều kiện để nhiều đoàn viên, người lao động phấn đấu vươn lên, được kết nạp Đảng. Các Công đoàn bộ phận đã có nhiều giải pháp tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, công nhân viên chức, lao động rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đa số cán bộ, đoàn viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ.
Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Công đoàn cơ sở đã tập trung lãnh chỉ đạo, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống NHCSXH. Các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, như: Phong trào thi đua nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã cũng như thực hiện huy động các nguồn vốn; Phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Phong trào thi đua “Giỏi về chuyên môn và đảm bảo an toàn lao động”; Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện và làm theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cán bộ, đoàn viên, người lao động ưu tú, là nguồn để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp. Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội đã chỉ đạo các Công đoàn bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để phát triển Đảng trên cơ sở phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đoàn viên, người lao đônhj hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng cũng như vai trò của đảng viên trong công cuộc xây dựng đất nước. Hàng năm, các Công đoàn bộ phận đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng cơ sở trong các đơn vị bồi dưỡng, xem xét và kết nạp từ 10 - 18 đoàn viên ưu tú vào Đảng.
Để tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Công đoàn cơ sở NHCSXH TP Hà Nội sẽ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho sức mạnh, tài năng, trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích cho cán bộ, đoàn viên, người lao động.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Công đoàn bộ phận xây dựng và thực hiện kế hoạch tham gia phát triển đảng viên; thường xuyên nắm vững tình hình số lượng, chất lượng đoàn viên chưa là đảng viên trong các Phòng giao dịch và chi nhánh. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua do NHCSXH phát động, phong trào thi đua yêu nước với những nội dung cụ thể, thiết thực. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Nguyễn Sỹ Tuân

Các tin bài khác