Phú Yên thành lập Quỹ giải quyết việc làm

22/12/2012
(VBSP) Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Quyết định thành lập Quỹ GQVL của tỉnh và Quy chế quản lý và sử dụng quỹ này.

Theo đó, Quỹ GQVL tỉnh Phú Yên do Giám đốc Sở Tài chính làm chủ tài khoản, được hình thành từ các nguồn: Ngân sách địa phương do HĐND tỉnh quyết định; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và các nguồn hỗ trợ khác. Năm 2012, bố trí 5 tỷ đồng từ ngân sách cấp tỉnh và sử dụng 1 tỷ đồng chuyển từ vốn thu hồi đã ủy thác qua NHCSXH tỉnh cho vay hộ gia đình nghèo tham gia dự án tín dụng - gia đình. Từ năm 2013 trở đi, tùy theo khả năng ngân sách và tình hình thực tế của địa phương, mỗi năm sẽ bố trí từ ngân sách cấp tỉnh để bổ sung nguồn vốn cho vay Quỹ GQVL tỉnh. Quỹ GQVL tỉnh Phú Yên được ủy thác qua NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm. Đối tượng cho vay, thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài chính mở và làm chủ tài khoản Quỹ GQVL tỉnh tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Yên và ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH tổ chức cho vay, quản lý thu hồi nợ theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ GQVL tỉnh Phú Yên và các quy định hiện hành. Giám đốc Sở LĐTB&XH chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở KH&ĐT và NHCSXH tỉnh quản lý hoạt động của Quỹ GQVL tỉnh; đồng thời hướng dẫn, triển khai thực hiện quyết định này đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện tốt công tác cho vay GQVL theo chức năng, nhiệm vụ và quy định hiện hành; đồng thời, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn mình. Phối hợp với hệ thống NHCSXH triển khai và tổ chức cho vay, xác nhận trung thực về đối tượng vay vốn, tính khả thi của dự án, mục tiêu giải quyết việc làm; kiểm tra đánh giá kết quả cho vay và thu hồi nợ của quỹ tại địa bàn; phối hợp thu nợ đến hạn để bảo toàn nguồn vốn của quỹ.

TTXVN

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác