Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

20/10/2020
(VBSP News) Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 21/10/2020, tại Hà Nội.
dang1

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

dang2

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu khai mạc

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kết quả sản xuất, kinh doanh từ năm 2016 - 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không,… đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 15% - 35%/năm.

dang3

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới, cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp nhà nước trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong 5 năm qua tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước.
Để đạt được những kết quả đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”. Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác xây dựng Đảng về tổ chức, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bước đầu đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm biên chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, cấp ủy đảng. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ trong doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị.
Ghi nhận những thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

dang4

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, 5 năm qua, tình hình trong nước, khu vực và thế giới xuất hiện thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ, đổi mới sáng tạo, xiết chặt kỷ cương, thống nhất hành động, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng là công cụ quan trọng để thực thi các chủ trương lớn, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng; là lực lượng nòng cốt, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh hàng không, hạ tầng viễn thông; có vai trò tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, dẫn dắt thị trường, tạo lập mặt bằng lãi suất, cung cấp vốn cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát. Trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu kinh tế đạt mức tăng trưởng khá: tổng doanh thu tăng 38%; lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; hỗ trợ an sinh xã hội đạt 9.754 tỷ đồng; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho trên 725.000 lao động; giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

dang5

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối đề ra đối với nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề về đánh giá tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Đảng bộ để đại biểu thảo luận, góp phần làm rõ hơn tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó quyết định mục tiêu phấn đấu. Đồng chí tin tưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối sẽ có những bước chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, có những mũi nhọn đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, lập nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Đại hội thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đây là trí tuệ được tập hợp từ hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tham gia góp ý mang tính xây dựng trong toàn Đảng bộ Khối.
Trong thời điểm cả nước đang hướng về miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, với truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các đại biểu dự Đại hội đã quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

dang6

dang7

Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

H.A

Các tin bài khác