Hội tụ sức mạnh hệ thống thực thi tín dụng chính sách xã hội

14/08/2020
(VBSP News) Tín dụng chính sách xã hội 5 năm qua (2015-2020) tăng trưởng bình quân 10,1% năm. Hơn thế, những đột phá mới về chất trong cung ứng tín dụng từ tạo việc làm đến cải thiện chất lượng sống phủ tới 100% các đối tượng chính sách đã đưa tín dụng chính sách xã hội trở thành một kênh chủ lực góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giúp các địa phương xây dựng nền tảng kinh tế, phát triển bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những thành quả tín dụng đó được xây dựng dựa trên sự tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên nòng cốt và sự sát sao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ NHCSXH Trung ương (NHCSXH TW) đối với công tác chuyên môn, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, thực hiện sứ mệnh chính trị mà Đảng, Nhà nước giao phó, đặc biệt là nhiệm kỳ 5 năm qua.
anh ghep

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ NHCSXH TW lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Từ đổi mới phương thức lãnh đạo

Kết quả triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một minh chứng sống động cho những hoạt động của Đảng bộ NHCSXH TW nói chung và Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội nói riêng. Trong bối cảnh chuẩn hộ nghèo thành phố cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nguồn vốn tín dụng chính sách từ ngân sách Trung ương không thể bao phủ hết, Đảng bộ NHCSXH TP Hà Nội chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là 2.927 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thành phố chuyển bổ sung 2.562 tỷ đồng và ngân sách cấp huyện chuyển bổ sung 365 tỷ đồng.

Trong hai ngày 14 và 15/8/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra với sự tham dự của 200 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 20 Chi, Đảng bộ trực thuộc và 515 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác tín dụng luôn đạt mức tăng trưởng cao. Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn huy động và quản lý tại chi nhánh là 9.298 tỷ đồng, tăng 4.560 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng đạt 9.212 tỷ đồng, tăng 4.491 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, chi nhánh đã thực hiện cho vay 16.123 tỷ đồng cho gần 561 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp trên 56 nghìn hộ thoát nghèo, thu hút tạo việc làm mới cho trên 225 nghìn lao động; giúp cho trên 17 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của Hà Nội giảm từ 3,64% (đầu năm 2016) xuống còn 0,42% (cuối năm 2019), phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo. 

Ở Trung ương, Đảng bộ NHCSXH TW không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc mà thông qua hệ thống chính trị ở cơ sở chỉ đạo toàn bộ hệ thống NHCSXH thực thi tốt các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Ngành, đặc biệt là thực hiện tốt sứ mệnh là cánh tay nối dài của Chính phủ hỗ trợ đối tượng yếu thế vươn lên thoát nghèo bền vững, không để ai lùi lại phía sau thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

10 Nghị quyết, 5 Quy chế, 10 Quy định, 33 Chương trình, 8 Hướng dẫn, 2 Đề án, 43 Kế hoạch và gần 1.400 văn bản, báo cáo được triển khai trong nhiệm kỳ qua từ năm 2015-2020. Những con số trên đã minh chứng cho sự quyết liệt và xuyên suốt của Đảng bộ NHCSXH TW trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Hội đồng quản trị NHCSXH, Đảng ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc, đảm bảo việc thực hiện kịp thời, hiệu quả và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Phương thức lãnh đạo Đảng được đổi mới với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung vào những lĩnh vực quan trọng; hướng về cơ sở, sâu sát cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. 
Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất thông qua ban hành đầy đủ nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ tạo hành lang pháp lý cho quá trình tổ chức thực hiện tại đơn vị cơ sở, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo, làm tốt việc kết nối thông tin, trực tiếp trao đổi, làm việc với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phối hợp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Quan tâm chỉ đạo thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách bằng các giải pháp tổng thể, phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động; từng bước cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ hộ nghèo, đối tượng chính sách. Duy trì thường xuyên chế độ giao ban, sơ kết, tổng kết chuyên đề cũng như toàn diện các mặt hoạt động, kịp thời đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của toàn hệ thống cũng như từng đơn vị trực thuộc.

Cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là đổi mới và thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các quy định về trách nhiệm nêu gương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm của cấp ủy.
Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đã góp phần quan trọng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, hệ thống NHCSXH được củng cố và ngày càng phát triển, chăm lo đảm bảo việc làm và thu nhập cho cán bộ và người lao động.
Cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng, lãng phí cán bộ, đảng viên, người lao động đã có những chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, đạo đức không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tư tưởng lập trường vững vàng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng và định hướng phát triển NHCSXH, xây dựng hình ảnh cán bộ NHCSXH tận tụy, trung thực, giản dị, khiêm tốn, liêm khiết; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Đặc biệt, việc hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các Ban chuyên môn nghiệp vụ có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn mang tính đột phá từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên với việc khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức Đảng đối với mọi mặt hoạt động trọng yếu của NHCSXH. Từ đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ xuyên suốt và bền vững trong toàn hệ thống NHCSXH tạo thành sức mạnh tổng hợp thực thi tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH TW đã thực hiện tốt công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Đặc biệt, với đặc thù cho vay ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Tổ tiết kiệm và vay vốn triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đến hộ nghèo, đối tượng chính sách trong cả nước với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân ngày thêm gắn bó mật thiết.
Đột phá trong thực thi nhiệm vụ chính trị
Sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng và cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên được mở rộng cả về quy mô, chất lượng làm tiền đề để NHCSXH thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị lớn.
Đặc biệt, việc chủ động tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW đã đem lại một “làn gió mới” đối với tín dụng chính sách xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo thế và lực mới cho tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, hệ thống chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được hoàn thiện; nguồn lực được bổ sung, tăng cường. Quốc hội, Chính phủ đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, tạo sự ổn định, giúp NHCSXH nâng cao năng lực tài chính, chủ động về nguồn vốn cho vay. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương để ủy thác cho NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay tăng thêm 15.220 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, bình quân tăng trưởng 33%/năm, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 31/7/2020 đạt 19.625 tỷ đồng.
Những thành quả từ thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW cũng đã cộng hưởng thêm sức mạnh cho Đảng ủy NHCSXH TW lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội phát huy công năng trong việc thực hiện đồng thời các nhiệm vụ chính trị quan trọng như tập trung nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hoàn thành Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011-2020.
“Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành tập trung huy động mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư tín dụng cho địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo”, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cho biết.
Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%. Với trên 20 chương trình tín dụng chính sách đang được triển khai thực hiện, đến 31/7/2020, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10.1%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao và hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ. 
Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được củng cố, nâng cao. Đến 31/7/2020, nợ quá hạn chiếm 0,25% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH và Nghị quyết Đại hội).
Trong nhiệm kỳ, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 12 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn, với doanh số cho vay đạt 342.782 tỷ đồng; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; giúp hơn 346 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng gần 2,8 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 115 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, hơn 11 nghìn căn nhà ở xã hội; giúp hơn 24 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. 
Những thành quả này góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 2016) xuống còn 3,75% (năm 2019).
Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định “Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và đã được triển khai thành công. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện tại các vùng nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa, trở thành kênh quan trọng và là kinh nghiệm quý báu trong triển khai chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn”. 
Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ NHCSXH TW phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có đầy đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục chủ động tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW. Tập trung huy động, khơi tăng nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Trên cơ sở đó, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, là địa chỉ tin cậy cho người nghèo và các đối tượng chính sách trong xã hội.

Minh Nguyễn

Các tin bài khác