Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

14/10/2014
(VBSP News) UBND Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

(ảnh) Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm giai đoạn 2016 - 2020

Công văn nêu rõ, UBND thành phố giao nhiệm vụ cho NHCSXH thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan tổng hợp, triển khai xây dựng kế hoạch tín dụng 5 năm 2016 - 2020 của thành phố, phù hợp nhu cầu thực tế và bám sát Chỉ thị số 15/CT - UBND ngày 29/8/2014 của UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Ban đại diện HĐQT NHCSXH các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan phối hợp với NHCSXH cùng cấp để xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu giảm nghèo bền vững, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương và Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020, phản ánh chính xác nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác