Hà Giang: Phấn đấu tổng dư nợ năm 2013 đạt 1.755 tỷ đồng

12/12/2013
(VBSP News) Từ đầu năm đến nay, NHCSXH tỉnh Hà Giang luôn chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được giao; đồng thời, chỉ đạo NHCSXH các huyện, thành phố tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh đưa nguồn vốn ưu đãi đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Nhiều hộ gia đình nghèo ở Hà Giang chủ yếu vay vốn ưu đãi về mua bò

Nhiều hộ gia đình nghèo ở Hà Giang chủ yếu vay vốn ưu đãi về mua bò

Tổng nguồn vốn đến 30/11/2013 là 1.744 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước tăng 32 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là 1.712,8 tỷ đồng, tăng 30,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98,2%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là 15,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,9%/tổng nguồn vốn và nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 15,6 tỷ đồng/28,1 tỷ đồng, giảm 0,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 4,8 tỷ đồng/9,77 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch giao; tổng dư nợ đến 30/11 là 1.735 tỷ đồng, so đầu năm tăng 28,2 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch.

Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn đến 30/11/2013 là 34,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,9%/tổng dư nợ; nợ khoanh là 22 tỷ đồng, so đầu năm tăng 11 tỷ đồng. Tổng thu nghiệp vụ đến 30/11/2013 là 125,7 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm và tổng chi nghiệp vụ là 56,2 tỷ đồng; chênh lệch thu, chi là 69,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tháng 11/2013, ngân hàng thực hiện kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động theo kế hoạch tại NHCSXH huyện Mèo Vạc, phối hợp cùng các cơ quan liên ngành thực hiện kiểm tra chương trình tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn tại NHCSXH huyện Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Xín Mần. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh và nghiêm túc kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan đến các tồn tại sai sót. Về thực hiện duy trì vận hành các phần mềm nghiệp vụ, tiếp nhận hệ thống ứng dụng và triển khai bổ sung mới hệ thống máy tính phục vụ tốt cho công tác chuyên môn; hỗ trợ các đơn vị trong công tác chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu, tiếp tục thực hiện chỉnh sửa những tồn tại trong dữ liệu được nhà thầu cung cấp, chất lượng dữ liệu toàn chi nhánh ngày càng được nâng cao.

Về nhiệm vụ của tháng còn lại trong năm, NHCSXH tỉnh phấn đấu đến 31/12/2013, tổng nguồn vốn là 1.766 tỷ đồng; tổng dư nợ là 1.755 tỷ đồng. Giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 2%/tổng dư nợ, thu lãi đạt 100% kế hoạch trở lên. Với các giải pháp cụ thể như: Tổ chức giải ngân cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng đảm bảo hoàn thành kế hoạch tín dụng được giao; tăng cường xử lý, thu hồi nợ đến hạn kịp thời, tạo nguồn vốn cho vay quay vòng đối với nguồn vốn thu hồi để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Phối hợp với tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác duy trì và làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ của hộ vay; thường xuyên đánh giá, xếp loại và thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; tập trung nâng cao chất lượng giao dịch, giao ban tại xã; xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; kiên quyết xử lý nợ quá hạn, nợ chây ỳ và nợ bị rủi ro do nguyên nhân chủ quan. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Đề án củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; trong đó: tập trung xử lý nợ xấu. Tiếp tục thực hiện củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; rà soát, kiện toàn bộ máy hoạt động trong toàn chi nhánh theo Đề án bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ được Tổng giám đốc phê duyệt; phát động thi đua theo Văn bản số 3457/UBND-KTTH ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2013 nhằm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.

Theo Báo Hà Giang

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác