Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

02/11/2020
(VBSP News) Thực hiện văn bản số 05-CV/ĐUK ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) về việc lấy ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Đảng ủy NHCSXH Trung ương. Trang Thông tin điện tử NHCSXH trân trọng đăng toàn văn dự thảo các văn kiện (xem chi tiết bằng cách bấm vào tên từng dự thảo văn kiện).

- Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trình Đại hội XIII của Đảng

Các tin bài khác