Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

22/10/2020
(VBSP News) Sau 03 ngày làm việc, chiều ngày 21/10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chúc mừng Đại hội.
ẢNh-bế-mạc-đại-hội

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong buổi sáng ngày 21/10, sau khi thảo luận tại Hội trường, các đại biểu dự Đại hội tiến hành thảo luận tại 5 trung tâm với các nội dung: Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Buổi chiều, tại Đại hội, Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức vinh danh 05 công trình tiêu biểu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 07 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Phấn đấu đạt các chỉ tiêu:
Về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm. Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm. Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm.
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm. Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm. Nộp ngân sách hằng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao. Thu nhập của người lao động tăng bình quân từ 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: Tổng tài sản tăng 10%/năm; Tăng trưởng tín dụng 10%/năm; Lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.
Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
Một là, tăng cường xây dựng Đảng về tư tưởng chính trị, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩn chất đạo đức, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng.
Hai là, tập trung xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ. Hoàn thiện tổ chức bộ máy của tổ chức. Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, kết nạp đảng viên.
Ba là, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với nội chính, thanh tra, kiểm toán; phát huy vai trò nòng cốt của uỷ ban kiểm tra các cấp.
Bốn là, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí.
Năm là, đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện Quy chế công tác dân vận, Quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn dân vận của Đảng với dân vận chính quyền.
Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về phương pháp, phong cách, lề lối; cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin.
Bảy là, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, giá trị doanh nghiệp; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.
Tám là, tăng cường công tác đầu tư, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Chín là, đi đầu thực hiện các chương trình an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Mười là, tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 đột phá phát triển
                                                                                 5 nhiệm vụ trọng tâm

1. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy của doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp.
2. Lãnh đạo việc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả tài sản, vốn, các nguồn lực, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Gắn trách nhiệm doanh nghiệp nhà nước với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh; thực hiện các chương trình an sinh xã hội.
3. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Sớm thích nghi với các hiệp định thương mại tự do, hiệp định hợp tác mới; ứng phó có hiệu quả các biến động bất thường. Giữ vững, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
4. Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện. Xây dựng doanh nghiệp đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết, văn minh; củng cố lòng tin của xã hội đối với doanh nghiệp nhà nước.
5. Thường xuyên, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tham gia xây dựng các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
                                                                                 4 đột phá phát triển
1. Giải phóng, huy động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là đất đai, khoa học - công nghệ, văn hóa, con người, tài chính giữ vững vai trò then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn quan trọng, thời điểm cần thiết.
2. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nguồn nhân lực quản trị, đội ngũ trí thức và nguồn cán bộ chủ chốt, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ; thực hiện đổi mới sáng tạo; phát huy sức mạnh, hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam.
3. Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát triển kinh tế số, quản trị số.
4. Phát hiện, đề xuất tháo gỡ những điểm nghẽn, mâu thuẫn, lực cản của cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt phát triển các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.
Như vậy, sau 03 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.
Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong Khối đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo với Trung ương.
Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối: đồng chí Phạm Tấn Công, đồng chí Lê Văn Châu, đồng chí Hoàng Giang và đồng chí Nguyễn Đức Phong; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, tiếp thu ý kiến góp ý tại Đại hội, hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

dang 2

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, trước hết cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và của mỗi đồng chí đại biểu tham dự Đại hội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy đảng.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tổ chức nghiêm túc việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đã được Đại hội thông qua; tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên,người lao động về kết quả của Đại hội. Đồng thời, xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch cụ thể để triển khai Nghị quyết vào thực tiễn, biến Nghị quyết thành hành động bằng các phong trào thi đua ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước mắt là thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dang 3

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025                                                                                        

TCĐT ĐUKDNTW

Các tin bài khác