Chỉ thị số 40-CT/TW góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Sơn Hà

28/05/2024
(VBSP News) Sau gần 10 năm quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực.
20240522143817.462

Người dân huyện Sơn Hà phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn vốn chính sách

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và người dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp với quyết tâm cao, nổ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện.
Qua 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 40-CT/TW đã làm thay đổi một cách sâu sắc nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn trong việc ưu tiên dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Theo đó, hàng năm, huyên đều bố trí nguồn vốn ủy từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Tính đến tháng 4/2024, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH huyện Sơn Hà đạt trên 9,7 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn cho vay hộ nghèo là 729 triệu đồng; nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm là 9.005 triệu đồng.
Ngoài ra, công tác phối hợp của chính quyền với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã tham gia thực hiện tín dụng chính sách xã hội được coi trọng. UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trong việc nâng cao trách nhiệm, thực hiện chức năng giám sát cộng đồng với thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò trong phối hợp với NHCSXH, các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân.
Đồng thời, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng, toàn dân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong hướng dẫn, bình xét đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ gắn kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả; lồng ghép thực hiện chương trình vay vốn với các chương trình, dự án của các tổ chức chính trị - xã hội…
Từ năm 2014 đến nay, NHCSXH huyện Sơn Hà đã hỗ trợ cho 28.169 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với tổng số tiền 954,8 tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2024, toàn huyện có 1.609 lượt hộ vay với số tiền gần 71 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến ngày 30/4/2024 đạt 552,5 tỷ đồng, với hơn 11.100 hộ còn dư nợ, tăng so với cuối năm 2014 đạt trên 317 tỷ đồng. Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng cũng được quan tâm giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn giữ mức 0,02%/tổng dư nợ. Nhờ nguồn vốn tín dụng đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo của huyện cuối năm 2023 giảm còn 4.737 hộ.
Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, Huyện Sơn Hà tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW; Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội; kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm và xử lý nợ rủi ro theo quy định; góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo bền vững đưa huyện Sơn Hà ngày càng phát triển.

Bài và ảnh Trung Thạch

Các tin bài khác