Ðức Trọng nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội

24/05/2024
(VBSP News) Trong những năm qua, nhờ nguồn vốn vay của NHCSHX huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), đã giúp nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có việc làm và thu nhập ổn định.
z5464406358015_a29fe21b3fb9a6e723674052bd0e9c4b

Anh Nguyễn Ngọc Khánh chăn nuôi bò thịt từ nguồn vốn ưu đãi

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “Giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay, NHCSXH huyện Đức Trọng và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 261 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, tổ dân phố trong huyện; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 15/15 điểm giao dịch ở các xã, thị trấn.
Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giao dịch ngay tại xã. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi.
Đến ngày 30/4/2024, NHCSXH huyện đang thực hiện 14 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đạt 552.060 triệu đồng cho 11.888 hộ vay vốn; nợ quá hạn đến đạt 967 triệu đồng, chiếm 0,18/tổng dư nợ, giảm 1.379 triệu đồng (trong đó nợ khoanh giảm 1.100 triệu đồng, nợ quá hạn giảm 279 triệu đồng).
Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội được HĐND, UBND huyện quan tâm. Mặc dù ngân sách huyện còn hạn hẹp nhưng xác định được tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn của tín dụng chính sách xã hội, hàng năm, UBND huyện trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH huyện nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Gần 10 năm qua, nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác sang NHCSXH đạt 30.555 triệu đồng.
Theo Phó Giám đốc NHCSXH huyện Lâm Văn Hùng, phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, NHCSXH huyện tiếp tục tăng cường thực hiện hoạt động tín dụng chính sách, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác, tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác cho vay, tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng nhằm đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn.
Từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH huyện Đức Trọng, gia đình anh Nguyễn Ngọc Khánh ở thôn Phú Trung, xã Phú Hội đầu tư phát triển chăn nuôi bò thịt. Sau khi vay vốn, anh Khánh sử dụng vốn vay mua 6 con bò nuôi lấy thịt, tạo việc làm cho gia đình có thu nhập ổn định. Nhờ áp dụng đúng KHKT trong chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, năm 2023, anh đã bán được 3 con. Sau khi có lợi nhuận từ việc bán bò, gia đình anh Khánh tiếp tục mua thêm bò và mở rông thêm chuồng trại. Hiện nay, ngoài thu nhập từ chăn nuôi bò lấy thịt hàng năm, anh Khánh chăn nuôi thêm heo và gà, đến nay gia đình đã có công việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định.
Thời gian tới, NHCSXH huyện Đức Trọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, phối hợp hiệu quả, lồng ghép nguồn vốn tín dụng chính sách gắn với các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hỗ trợ kỹ thuật nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.    

Bài và ảnh Nhật Minh

Các tin bài khác