Chỉ thị của Thống đốc NHNN về thực hiện công tác quốc phòng năm 2014

22/04/2014
(VBSP News) Thống đốc NHNN vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, NHCSXH Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Nhà máy In tiền quốc gia thực hiện các nhiệm vụ về công tác quốc phòng, quân sự năm 2014.
Trụ sở NHNN Việt Nam

Trụ sở NHNN Việt Nam

Các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra tại Chỉ thị bao gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng.

Về công tác giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện nghiêm Kế hoạch “Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014” số 1044/KH-BTT ngày 27/12/2013 của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương; Học viện Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên. Thực hiện môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong chương trình giảng dạy trong trường.

Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự các cấp; Xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh; Thực hiện tốt công tác động viên, tuyển chọn thanh niên nhập ngũ.

Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế chính sách và hoạt động đầu tư tín dụng đối với các ngành, lĩnh vực, khu vực kinh tế để đảm bảo góp phần từng bước hoàn chỉnh thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của địa phương…

Về bảo đảm kinh phí quốc phòng, quân sự, Vụ Kế toán - Tài chính có trách nhiệm tham mưu cho Thống đốc NHNN việc bố trí kinh phí, hướng dẫn các khoản mục, định mức chi và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; Các đơn vị lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của đơn vị chức năng…

Trong công tác quản lý về quốc phòng, quân sự, các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết. Ban Chỉ huy quân sự NHNN tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, dân quân tự vệ của ít nhất là 03 đơn vị trong Ngành.

Thống đốc NHNN giao Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình triển khai và kết quả thực hiện báo cáo Thống đốc NHNN.

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác