Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”

13/08/2017
(VBSP News) Thực hiện Kế hoạch số 35/KH/ĐUK ngày 16/6/2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và Kế hoạch số 632-KH/ĐU của Đảng ủy NHCSXH TW ngày 06/7/2017 về việc Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa VIII). Sáng 13/7, Đảng ủy NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” trong Đảng bộ NHCSXH TW. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ; Ủy viên BCH và Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TW.
Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW phát biểu

Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW phát biểu

Sau thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”, đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ NHCSXH TW đã có sự trưởng thành về nhiều mặt; số lượng và chất lượng đã tăng hơn trước; đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa và đào tạo chính quy, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đặc biệt, công tác cán bộ của NHCSXH có nhiều chuyển biến tích cực, Đảng ủy NHCSXH TW đã thực hiện nghiêm túc và triển khai các nội dung tiêu chuẩn quy hoạch vào BCH Đảng bộ theo đúng hướng dẫn của BCH TW, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và của Đảng ủy NHCSXH TW.

Đạt được những kết quả trên là Đảng ủy NHCSXH TW đã bám sát các nhiệm vụ, cụ thể hóa nhiều văn bản của TW, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, cách làm; công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ gắn với công tác chính trị tư tưởng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy đảng các cấp và những người đứng đầu đơn vị, chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định công tác cán bộ; kết hợp công tác quản lý cán bộ với nhận xét đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đảm bảo chính sách cán bộ; làm tốt công tác tư tưởng và tổ chức, vừa đảm bảo sự ổn định coi trọng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có tâm, có tầm.

Chất lượng cán bộ trong hệ thống chính trị của NHCSXH ngày càng được nâng lên, thể hiện qua công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, chỉ đạo, giải quyết công việc ở tất cả các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc phát biểu kết luận Hội nghị

Nhiệm vụ trong thời gian tới về tiếp tục thực hiện “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” của Nghị quyết TW 3 (khóa VIII) của NHCSXH được xác định là trách nhiệm của cấp ủy, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố quyết định sự thành công, phát triển bền vững của Đảng bộ và hệ thống NHCSXH. Vì vậy, phải quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế chính sách. Từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể là tiếp tục đẩy mạnh tạo sự chuyển biến tích cực về công tác cán bộ và chất lượng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ TW đến cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và đạo đức năng lực tốt… Đặc biệt, quan tâm chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực; cán bộ nữ; cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở…

Về giải pháp đưa ra là tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có hiệu quả những hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập sâu rộng và phát triển đất nước đến năm 2030.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đánh giá cao công tác cán bộ trong Đảng bộ NHCSXH TW thời gian qua. Đồng chí cho biết, công tác cán bộ trong Đảng bộ NHCSXH TW có những nét đặc thù riêng so với các đơn vị khác trong Khối nhưng  Đảng bộ NHCSXH TW đã và đang làm tốt các nội dung từ công tác tạo nguồn đến quy hoạch được bố trí, sắp xếp khoa học và đồng bộ. Đặc biệt, thông qua các Nghị quyết của Đảng, phương thức lãnh đạo luôn được đổi mới với chất lượng tốt nhất, đây là điều kiện để Đảng bộ NHCSXH TW có nguồn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trình độ cao đáp ứng được yêu cầu hiện tại và giai đoạn tới.

Thay mặt Đảng bộ NHCSXH TW, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc đã cảm ơn ý kiến phát biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, đồng thời tiếp thu những nội dung để tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ trong Đảng bộ thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW cũng ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa VIII) của Đảng bộ NHCSXH TW và yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, rà soát, phát hiện, đánh giá, đặc biệt là cán bộ trẻ có năng lực để bồi dưỡng và giao những trọng trách dựa trên quan điểm phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo phải phù hợp với năng lực thực tiễn, đào tạo vì mục đích sử dụng; tích cực thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; đổi mới công tác đánh giá chất lượng cán bộ; tăng cường kiểm tra giám sát điều hành và xây dựng các chính sách thu hút cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lương Xuân - Tuấn Ngọc thực hiện

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác