Nâng cao chất lượng đào tạo góp phần phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH

10/06/2022
(VBSP News) Hội đồng khoa học NHCSXH vừa tổ chức nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống “Nâng cao chất lượng đào tạo góp phần phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH” do Giám đốc Trung tâm Đào tạo Trần Hữu Ý làm Chủ nhiệm đề tài. Tham dự buổi nghiệm thu có Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các Ủy viên Hội đồng nghiệm thu và đại diện các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm Đào tạo.
1

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài đã thực hiện khảo sát, thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo, phân tích để đánh giá tác động của đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực tại NHCSXH. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã hệ thống hóa toàn diện lý luận chung về chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như tác động của chất lượng đào tạo tới sự phát triển nguồn nhân lực của tổ chức; làm rõ quan điểm, cách nhìn nhận về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức; Phân tích toàn diện thực trạng chất lượng đào tạo, nguồn nhân lực, vai trò, tác động của chất lượng đào tạo đến việc phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH giai đoạn 2016 - 2021 dựa trên dữ liệu thứ cấp và sơ cấp.
Đề tài cũng đã đánh giá được những mặt được, những tồn tại, hạn chế cũng như các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế của chất lượng đào tạo để góp phần phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH. Ngoài ra đề tài đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần vào phát triển nguồn nhân lực của NHCSXH trong giai đoạn tới.

2

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu chúc mừng nhóm nghiên cứu đề tài

Phát biểu kết luận, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của Hội đồng nghiệm thu, trả lời hết các câu hỏi mà Hội đồng nêu ra. Phó Tổng Giám đốc đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu tiếp thu có chọn lọc những ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng nghiệm thu để hoàn chỉnh đề tài đảm bảo tốt các tiêu chí, mục đích nội dung đặt ra của đề tài.
Với những nghiên cứu rất có ý nghĩa và phù hợp với tình hình phát triển NHCSXH, đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Xuất sắc.

PV

Các tin bài khác