Mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước

02/02/2016
(VBSP News) Toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài long trọng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) trong không khí cả nước hân hoan đón mừng xuân mới, chào mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng.

565659

Ðược Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, suốt 86 năm chiến đấu và trưởng thành, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vững vàng vượt qua mọi sóng gió, thác ghềnh, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Mười lăm năm tuổi, chỉ với hơn 5.000 đảng viên, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ba mươi năm tiếp theo, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi  các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mà đỉnh cao là chiến thắng Ðiện Biên Phủ chấn động địa cầu, là Ðại thắng Mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Ba mươi năm đổi mới (1986 - 2016) - một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.Những thành tựu đó khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Thành tựu và những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn đã tạo tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Một mùa xuân mới, một năm mới đang về, mừng Ðảng quang vinh tròn 86 tuổi, chúng ta phấn khởi chào đón kết quả thành công rất tốt đẹp của Ðại hội lần thứ XII của Ðảng. Thành công của Đại hội là một mốc son mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội XII xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Thiết thực kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Ðảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn Báo ĐTCP

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác