Đảng bộ NHCSXH Trung ương lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015

02/02/2016
(VBSP News) Năm 2015 đã khép lại với nhiều sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội nổi bật. Trên thế giới, quan hệ giữa các nước lớn tiếp tục căng thẳng, cuộc xung đột vũ trang ở Syria dẫn tới làn sóng di cư, tị nạn trên quy mô lớn, giá dầu thô trên thế giới giảm mạnh,... Ở trong nước, hạn hán kéo dài, giá dầu giảm, thu ngân sách gặp khó khăn, năm 2015 là năm cuối thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015), cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Trong bối cảnh đó, bám sát chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2015.
Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhận Cờ khen thưởng đạt thành xuất sắc xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Khối DNTW

Đảng bộ NHCSXH Trung ương nhận Cờ khen thưởng đạt thành xuất sắc xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Khối DNTW

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của NHCSXH, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 1734-NQ/ĐU về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để đạt được các mục tiêu về huy động nguồn lực, tăng trưởng tín dụng,… được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015. Xác định việc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung lãnh đạo chuyên môn tích cực huy động, khai thác các nguồn vốn, giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Song song với tăng trưởng tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn; việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện HĐQT và NHCSXH các cấp; tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược hoạt động NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách cũng được Đảng ủy NHCSXH Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo. NHCSXH đã tham mưu cho Chính phủ có văn bản chỉ đạo việc bổ sung Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện HĐQT cấp huyện; bổ sung Tổng Giám đốc, Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện tham gia Ban Chỉ đạo giảm nghèo bền vững các cấp; ban hành cơ chế, chính sách cho vay đối với hộ mới thoát nghèo,… góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Do đó, đến 31/12/2015, tăng trưởng nguồn vốn đạt 9%, tăng trưởng dư nợ đạt 10%, chất lượng tín dụng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,33%. Như vậy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch mà Nghị quyết của Đảng ủy đã đề ra.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác đó là lãnh đạo tổ chức triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 1 năm thực hiện, Chỉ thị 40 đã thực sự đi vào đời sống, có tác động to lớn đến hoạt động của hệ thống NHCSXH. Ở nhiều nơi, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách, đã quan tâm tập trung, huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững của địa phương; quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt hoạt động, Đảng ủy còn chỉ đạo chuyên môn quan tâm nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về tổ chức cán bộ, đảm bảo thu nhập, tiền lương cho người lao động, chú trọng làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát, đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động đối ngoại,…

Năm 2015 cũng là năm đánh dấu những hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà trước hết phải kể đến thành công của Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy NHCSXH Trung ương, từ 24/3 đến 31/5/2015 đại hội 21 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH Trung ương và 30 chi bộ trực thuộc Đảng bộ NHCSXH TP. Hà Nội đã thành công tốt đẹp, là cơ sở vững chắc bảo đảm sự thành công của Đại hội Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ IV. Tiếp đó, trong 2 ngày từ 30/6 đến 01/7/2015 Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức long trọng. Đại hội các cấp đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 - 2015, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng cấp trên trực tiếp, bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Thực hiện chủ trương nhất thể hóa các chức danh Đảng và chính quyền, đến nay đa số Bí thư các chi, đảng bộ trong Đảng bộ NHCSXH Trung ương đồng thời là người đứng đầu các đơn vị chuyên môn, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời của đảng về triển khai nhiệm vụ chính trị; tạo sự thống nhất giữa chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, Đảng bộ thường xuyên chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong năm 2015, toàn Đảng bộ có 38 quần chúng được học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 36 đảng viên được kết nạp, 40 đảng viên được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức cho đảng viên mới, 34 đảng viên được chuyển đảng chính thức, 7 đảng viên được cử đi học cao cấp lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy NHCSXH Trung ương đã tập trung chỉ đạo chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước NHCSXH lần thứ II nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2010 - 2015; phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên quan tâm chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động giúp cán bộ tin tưởng, yên tâm công tác, từ đó nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được luân chuyển, điều động và dù ở vị trí, công việc có khó khăn, phức tạp cũng luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2015, Đảng bộ NHCSXH Trung ương được Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015; được vinh danh “sản phẩm, dịch vụ tín dụng xã hội cho các đối tượng chính sách của NHCSXH”, cá nhân đồng chí Bí thư, Tổng Giám đốc được tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc tiêu biểu về tăng trưởng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, đảm bảo tiền lương cho người lao động,… trong giai đoạn 2011 - 2015 cũng như nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 2016, được dự báo là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các khu vực, cũng là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần thứ XIV và là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH Trung ương xác định tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo NHCSXH triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư; tập trung huy động nguồn lực giải ngân các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, ưu tiên các chương trình tín dụng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đưa NHCSXH đi vào hoạt động nề nếp, kỷ cương; làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ trong toàn hệ thống làm cơ sở cho công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ trong hệ thống với phương châm tăng cường cán bộ cho cơ sở, tăng cường năng lực quản lý điều hành cho các chi nhánh tỉnh, thành phố và tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống; nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ ngân hàng, tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Về công tác xây dựng Đảng: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp; xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH Trung ương lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội lần thứ II Đảng bộ Khối DNTW và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy NHCSXH Trung ương với cấp ủy địa phương thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư và tổ chức thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016; tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Nghị quyết TW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay,…

Phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, nhất trí, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ quyết tâm khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2016 thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp lần thứ XIV.

Nguyễn Đức Vui

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác