Hơn 9.000 tỷ đồng vốn ưu đãi giúp người dân giảm nghèo bền vững

16/05/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã giải ngân 9.140 tỷ đồng cho 251.200 lượt khách hàng vay vốn trong giai đoạn 2016 - 2021.
quang-nam-160522

Người dân làm thủ tục vay vốn tại Điểm giao dịch xã Đại Minh, huyện Đại Lộc

Trong đó, tại 9 huyện miền núi của tỉnh đã giải ngân cho vay hơn 3.482 tỷ đồng, với 85.944 lượt hộ vay vốn. Số lượt hộ đồng bào DTTS được vay vốn chiếm 50%, với 20 chương trình tín dụng ưu đãi khác nhau. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 12,9% năm 2015 giảm xuống còn 4,4% năm 2021, riêng khu vực miền núi từ 40,85% năm 2015 giảm xuống còn 15,26% năm 2021. Tính đến 31.12.2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách của tỉnh đạt 5.554 tỷ đồng, trong đó, dư nợ tại 9 huyện miền núi đạt 2.271 tỷ đồng, với 59.142 khách hàng vay vốn.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam Lê Hùng Lam cho biết: Tín dụng chính sách xã hội đã giúp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen tại nhiều địa phương, nhất là khu vực nông thôn trong tỉnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân miền núi ngày càng được cải thiện. Đồng thời, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng ngày càng được tăng cường và củng cố.
Nguồn vốn tín dụng ưu đãi của NHCSXH tiếp tục được đầu tư đúng đối tượng và có hiệu quả. Trong giai đoạn 2016 - 2021, đã có 236.307 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 103.277 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo việc làm cho 20.885 lao động, có 398 lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài
Ngay từ đầu năm 2022, chi nhánh đã tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng được giao, huy động các nguồn vốn thu hồi quay vòng. Đồng thời, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên thị trường… nhằm đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, phấn đấu đạt dư nợ 6.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 để chủ động tham mưu chính quyền địa phương rà soát và lập danh sách hộ đủ điều kiện, có nhu cầu vốn để chủ động cho vay, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, không để nguồn vốn tồn đọng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tín dụng hằng tháng theo quy định.

quang-nam-160522-2

Nguồn vốn ưu đãi giúp người dân Quảng Nam đầu tư phát triển mô hình sản xuất

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam cũng tích cực huy động các nguồn vốn, đẩy mạnh việc nhận vốn ủy thác từ ngân sách địa phương, huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trên thị trường. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương triển khai tốt, hiệu quả Tuần lễ “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm huy động nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
Theo đó, chi nhánh phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng đạt từ 9 - 11%/năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và đối tượng chính sách; trong đó, tập trung ưu tiên nguồn vốn cho các huyện miền núi, vùng DTTS đặc biệt khó khăn và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định.
Điều này đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào DTTS và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn đều được vay vốn các chương trình tín dụng và tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp…

Bài và ảnh Trần Tĩnh - Trần Việt

Các tin bài khác