Hơn 33.730 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn

27/01/2022
(VBSP News) Chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An vừa tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
long an1

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An thực hiện tốt các nội dung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động tại đơn vị. Ban Giám đốc chi nhánh phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động chi nhánh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Báo cáo của Công đoàn cơ sở, báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và báo cáo của Ban thanh tra nhân dân. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng chi nhánh vẫn tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đến 31.12.2021, tổng nguồn vốn đạt 4.053.598 triệu đồng, tăng 405.270 triệu đồng so với năm 2020. Tổng doanh số cho vay năm 2021 đạt 1.154.520 triệu đồng, với hơn 33.730 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 4.053.006 triệu đồng, tăng 408.661 triệu đồng so với năm 2020 với 113.874 lượt hộ còn dư nợ.
Trong năm 2022, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Long An tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên toàn thể lao động chấp hành tốt nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, không vi phạm kỷ luật lao động; nêu cao ý thức trách nhiệm, tích cực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng năng suất lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của NHCSXH. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua.
Tại Hội nghị, chi nhánh đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động năm 2021.

Long Trung

Các tin bài khác